Regulamin

Leki - morena

Regulamin

§1. Definicje


Administrator - MORENA - PORTALE INTERNETOWE , ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań , NIP: 778-130-06-56, Regon 631006149

Klient - Firma reklamująca się w serwisie TwojeLeki.pl - www.twojeleki.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących leków, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.


§2. Postanowienia ogólne


1.  Internetowy spis leków i chorób online - TwojeLeki.pl dostępny jest w domenie internetowej www.twojeleki.pl.

2.  Serwis TwojeLeki.pl nie świadczy żadnych usług związanych ze sprzedażą leków, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Serwis TwojeLeki.pl nie podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533) i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wraz z przepisami wykonawczymi.

3.  Serwis Twojeleki.pl  to platforma informacyjna na temat leków dostępnych na polskim rynku w której Użytkownik przeglądając informacje o lekach, sam może wyrazić opinię na temat danego leku.

4.  Dane umieszczone w serwisie TwojeLeki.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić porady lekarza lub farmaceuty.


§3. Zasady korzystania z serwisu TwojeLeki.pl


1. Korzystając z serwisu TwojeLeki.pl, Użytkownik nie może w szczególności:

- Zamieszczać reklam lub ogłoszeń o charakterze komercyjnym bez zgody Administratora,

- Zamieszczać treści, które naruszają tajemnice handlowe oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i patentowe,

- Zamieszczać wypowiedzi bądź treści obraźliwych, wulgarnych, o charakterze pornograficznym, nawołujących do szerzenia nienawiści lub konfliktów społecznych,

- Kopiować, modyfikować, rozpowszechniać informacji zawartych w serwisie TwojeLeki.pl bez zgody Administratora,

-  Zamieszczać hiperłączy do innych stron internetowych, bez zgody Administratora.

2. Administrator nie redaguje opinii o lekach zamieszczanych przez Użytkowników, jednak sprawdza ich brzmienie pod względem naruszenia przepisów §3 pkt 1 Regulaminu.

3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie przez Administratora wszelkich informacji zamieszczonych w serwisie www.twojeleki.pl.


§4. Płatności


  1. 1. Opłata za reklamę, którą zleca Klient jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.
  2. 2. Do Opłaty za reklamę banerową w serwisie www.twojeleki.pl  doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.
  3. 3. Opłata za reklamę banerową opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - w formie papierowej, która jest wysyłana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.
  4. 4. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną fakturę Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. 5. W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

§5. Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu
bez podawania przyczyn, a Użytkownik i Klient wyraża na powyższe zgodę
2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na bieżąco na stronie głównej  
serwisu  
www.twojeleki.pl
3. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na swój adres
e-mail podany przy rejestracji.
4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.
5. Kontakt w sprawie zamówień na reklamę banerową lub w związku z innymi
sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@twojeleki.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15/01/2011r


Pobierz regulaminRegulamin
Rozmiar: 2,36 MB

powrót


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012