Klabion 500mg

 
Twoje Leki - Klabion 500mg

Nazwa:

Klabion 500mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

KLABION, 500 mg, tabletki powlekane
Clarithromycinum


Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki
1. Co to jest Klabion i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klabion
3. Jak stosować Klabion
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Klabion
6. Inne informacje

1. Co to jest Klabion i w jakim celu się go stosuje
Tabletki Klabion zawierają klarytromycynę. Jest to antybiotyk makrolidowy, który działa przeciwbakteryjnie w zakażeniach wywołanych różnymi bakteriami chorobotwórczymi.
Klabion wskazany jest w leczeniu lekkich i średnio ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie wrażliwe na działanie tego antybiotyku:
zapaleń gardła i migdałków,
ostrego zapalenia zatok,
ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci,
zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli,
zapalenia płuc,
niepowikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich,
choroby wrzodowej dwunastnicy przebiegającej z zakażeniem Helicobacter pylori (w leczeniu skojarzonym z inhibitorami pompy protonowej i np. amoksycyliną),
rozsianych zakażeń Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare oraz w zapobieganiu uogólnionym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC) u pacjentów z obniżoną odpornością, a zwłaszcza zakażonych HIV.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klabion
Kiedy nie stosować leku Klabion

Nie należy zażywać tabletek Klabion w przypadku uczulenia na klarytromycynę lub inny antybiotyk makrolidowy, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
Tabletek Klabion nie należy przyjmować jednocześnie z następującymi lekami:
astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna, ergotamina, dihydroergotamina, gdyż grozi to wystąpieniem niebezpiecznych działań niepożądanych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Klabion
W przypadku wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub wkrótce po zakończeniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez bakterie Clostridium difficile. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiedniego leczenia, ustalonego przez lekarza. Objawy lekkie rzekomobłoniastego zapalenia jelit zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania leku. W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit ani leków działających zapierająco.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub niewydolnością nerek przed rozpoczęciem stosowania leku powinni poradzić się lekarza, gdyż może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawkowania.

Jeśli leczenie klarytromycyną nie jest skuteczne, należy zwrócić się do lekarza.
Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe, linkomycynę i klindamycynę (tzw. oporność krzyżowa).

Stosowanie leku Klabion z innymi lekami
Należy koniecznie poinformować lekarza o przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty, gdyż mogą one wpływać na skuteczność leczenia lekiem Klabion lub powodować działania niepożądane.
Niektóre leki stosowane jednocześnie z klarytromycyną mogą powodować działania niepożądane, niekiedy o ciężkim przebiegu, i stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.
Tabletek Klabion nie należy stosować jednocześnie z następującymi lekami:
terfenadyna, astemizol, cyzapryd i pimozyd, ergotamina i dihydroergotamina, gdyż grozi to wystąpieniem ciężkich zaburzeń pracy serca, czasami niebezpiecznych dla życia.

Jeśli pacjent stosuje kolchicynę, należy poradzić się lekarza, gdyż równoczesne stosowanie kolchicyny i klarytromycyny może wywołać ciężkie działania niepożądane, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów informowano o zgonach.

W przypadku niżej wymienionych leków jednoczesne stosowanie z klarytromycyną jest możliwe tylko w porozumieniu i pod kontrolą lekarza.
alprazolam, cylostazol, cyklosporyna, dizopiramid, lowastatyna, metyloprednizolon, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. walfaryna), chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, takrolimus, triazolam, winblastyna, midazolam, omeprazol, fenytoina, teofilina, walpronian, karbamazepina, digoksyna, zydowudyna, dideoksyinozyna, rytonawir, heksobarbital, alfentanyl, kwas walproinowy, winblastyna.

Stosowanie leku Klabion z jedzeniem i piciem
Klarytromycyna może być przyjmowana razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.
Tabletki można popić niewielką ilością wody lub mlekiem.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy bezwzględnie poradzić się lekarza.
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Należy zachować wyjątkową ostrożność podczas podejmowania decyzji o podawaniu klarytromycyny kobietom karmiącym, gdyż klarytromycyna przenika do mleka i może mieć niekorzystny wpływ na karmione piersią dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie badano, czy Klabion wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy zachować ostrożność.

3. Jak stosować Klabion
Lek należy przyjmować tak jak zalecił lekarz.
Dawki dla dorosłych są ustalone w zależności od rodzaju i ciężkości zakażenia.
Zapalenie gardła i migdałków: 250 mg dwa razy na dobę przez 10 dni.
Ostre zapalenie zatok szczękowych: 500 mg dwa razy na dobę przez 14 dni.
Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli spowodowanego przez:
S. pneumoniae lub M. catarrhalis: 250 mg dwa razy na dobę przez 7 do 14 dni
H. influenzae: 500 mg dwa razy na dobę przez 7 do 14 dni.
Zapalenie płuc wywołane przez S. pneumoniae, M. pneumoniae: 250 mg dwa razy na dobę przez 7 do 14 dni.
Niepowikłane zakażenia skóry: 250 mg dwa razy na dobę przez 7 do 14 dni.
Zakażenia wywołane przez kompleks Mycobacterium avium (leczenie i zapobieganie): 500 mg dwa razy na dobę.

W eradykacji H. pylori klarytromycynę stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami, w jednym z kilku schematów terapeutycznych, podając 500 mg klarytromycyny co 12 godzin przez 14 do 28 dni. U pacjentów, u których terapia klarytromycyną nie przyniosła rezultatów, należy wykonać test wrażliwości i ewentualnie wdrożyć inne leczenie.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawkowanie jak u dorosłych.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci młodszych, gdyż dawkę oblicza się w przeliczeniu na masę ciała.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby
U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności modyfikacji dawki klarytromycyny w niewydolności wątroby. Jednak jeśli współistnieje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), niezależnie od czynności wątroby, dawkę należy zmniejszyć o połowę lub wydłużyć przerwy między kolejnymi podaniami.

Sposób podawania
Klarytromycyna może być przyjmowana razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy popijać niewielką ilością wody, można popić mlekiem.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Klabion
W razie zażycia większej ilości tabletek niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przedawkowanie klarytromycyny może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. U pacjenta z chorobą dwubiegunową w wywiadzie, po przyjęciu 8 gramów klarytromycyny wystąpiły zaburzenia psychiczne, zachowanie paranoidalne, hipokaliemia i hipoksemia.
W przypadku przedawkowania należy natychmiast usunąć niewchłonięty lek i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w surowicy.

Pominięcie zażycia dawki leku Klabion
Jeśli pacjent nie przyjął leku o wyznaczonej porze, powinien przyjąć tabletkę jak najszybciej.
Jeżeli jednak zbliża się czas podania następnej dawki, to nie należy przyjmować pominiętej dawki i dalej stosować lek w ustalonym czasie.
Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Klabion
Nie należy przerywać stosowania leku bez uzgodnienia z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Klabion może powodować działania niepożądane.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są nudności, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, wymioty i biegunka. Ponadto, bóle głowy, zaburzenia smaku oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Bardzo rzadko informowano o zaburzeniach czynności wątroby takich, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie miąższu wątroby i (lub) zapalenie wątroby spowodowane zastojem żółci, z objawami żółtaczki lub bez. Te zaburzenia czynności wątroby mogą przybierać ciężką postać i zazwyczaj są przemijające. Bardzo rzadko informowano o niewydolności wątroby ze zgonem, co zazwyczaj wiązano z ciężką chorobą podstawową i (lub) stosowanymi jednocześnie innymi lekami.
Występowały sporadyczne przypadki zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, ale związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został ustalony.
Po doustnym podaniu klarytromycyny wystąpić mogą reakcje alergiczne, w tym reakcja anafilaktyczna (uogólniona reakcja alergiczna o ciężkim przebiegu), pokrzywka, wykwity skórne i ciężkie złuszczające reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka).
Istnieją doniesienia o przemijających działaniach niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy takich, jak zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, niepokój, bezsenność i koszmary senne, szumy uszne, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja. Ich związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został udowodniony.
Informowano także o przemijającej utracie słuchu w wyniku stosowania klarytromycyny, ustępującej zazwyczaj po odstawieniu leku, oraz o zaburzeniach węchu występujących zazwyczaj równocześnie z zaburzeniami smaku.
Informowano o występowaniu zapalenia języka, zapalenia i grzybicy jamy ustnej, przebarwienia języka oraz przebarwienia zębów, które zazwyczaj ustępuje po oczyszczeniu zębów przez stomatologa.
W rzadkich przypadkach informowano o hipoglikemii, która niekiedy występowała u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne preparaty przeciwcukrzycowe lub insulinę.
Odnotowano pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby krwinek białych (leukopenia) i zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia).
Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych rzadko wystąpić mogą zaburzenia pracy serca takie, jak wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy i zaburzenia typu torsade de pointes.
Rzadko występowało zapalenie trzustki i drgawki.
Informowano o śródmiąższowym zapaleniu nerek.

Pacjenci z obniżoną odpornością
U pacjentów z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) oraz z innymi stanami upośledzenia odporności, leczonych z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub chorób występujących w przebiegu tego zakażenia.
U dorosłych pacjentów otrzymujących 1 g klarytromycyny na dobę najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna, wzdęcia, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferazy asparaginianowej - AspAT i aminotransferazy alaninowej - AlAT), istotne zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi oraz zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi. Do innych, rzadko występujących działań niepożądanych zaliczano duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Klabion mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienionych w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Jak przechowywać Klabion
Tabletki Klabion przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Klabion po upływie terminu ważności, który umieszczony jest na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje
Co zawiera Klabion

Substancją czynną leku jest klarytromycyna.
1 tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg klarytromycyny.
Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (Starch 1500), Powidon 30, kroskarmeloza sodowa, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna.
Otoczka: Hypromeloza, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek, Tween 80, kwas sorbowy, aromat waniliowy, lak żółcieni chinolinowej.

Jak wygląda Klabion i co zawiera opakowanie

Tabletki mają kształt owalny, są dwustronnie wypukłe, w kolorze żółtym.
Pudełka tekturowe zawierają 10 lub 14 tabletek w blistrach. Do opakowania dołączona jest ulotka dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
Oddział Produkcyjny w Duchnicach
ul. Ożarowska 28/30
05-850 Ożarów Mazowiecki

Data zatwierdzenia ulotki: 22.12.2010 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012