Xaloptic Combi

 
Twoje Leki - Xaloptic Combi

Nazwa:

Xaloptic Combi

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Xaloptic Combi, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór
Latanoprostum + Timololum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Xaloptic Combi i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xaloptic Combi
3. Jak stosować lek Xaloptic Combi
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Xaloptic Combi
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK XALOPTIC COMBI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Krople do oczu Xaloptic Combi zawierają dwie różne substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka na drodze dwóch różnych mechanizmów działania. Tymolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania płynu śródgałkowego. Latanoprost zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie naturalnego odpływu płynu z wnętrza oka.

Xaloptic Combi jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrz oka (nadciśnienia wewnątrzgałkowego) oraz w leczeniu jaskry.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XALOPTIC COMBI

Kiedy nie stosować leku Xaloptic Combi

u pacjentów z chorobą dróg oddechowych występującą obecnie lub w wywiadzie, w tym astmą oskrzelową, ciężkim przewlekłym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności z oddychaniem i (lub) długotrwały kaszel)
u pacjentów z chorobą serca, taką jak niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost, tymolol, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjenta dotyczy którykolwiek z powyższych punktów nie należy stosować leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xaloptic Combi
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości:
choroba niedokrwienna serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszność lub dławienie), niewydolność serca, zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi
zaburzenia rytmu serca, takie jak zwolnienie rytmu serca
trudności z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc
choroby związane ze słabym krążeniem krwi (np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda)
cukrzyca, gdyż latanoprost i tymolol mogą maskować objawy zmniejszonego stężenia cukru we krwi
nadczynność tarczycy, gdyż latanoprost i tymolol mogą maskować jej objawy.

Przed zastosowaniem kropli Xaloptic Combi u pacjentów z chorobami serca lekarz powinien się upewnić, czy choroba serca jest dobrze kontrolowana. Podczas stosowania kropli Xaloptic Combi lekarz może zlecić dodatkowe badanie serca i krążenia.

U pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, zielono-brązowych, żółto-brązowych może powoli, stopniowo ulegać zmianie kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Zmiany koloru tęczówki u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu obserwowane były rzadko. Zmiana koloru tęczówki w kierunku brązowego jest w większości przypadków powolna i często niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat. Jeśli pacjent stosuje krople Xaloptic Combi tylko do jednego oka, może zaznaczyć się różnica w kolorze tęczówek. Zmiana koloru tęczówki jest nieszkodliwa, jednak prawdopodobnie trwała.

Jeśli u pacjenta występują tęczówki koloru mieszanego lub pacjent zaobserwował zmianę zabarwienia tęczówek w kierunku koloru brązowego należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu kropli Xaloptic Combi, gdyż latanoprost i tymolol może zmieniać działanie niektórych leków znieczulających.

Stosowanie innych leków

Lek Xaloptic Combi może wpływać na działanie innych leków, a inne leki, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, mogą wywierać wpływ na lek Xaloptic Combi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub leki przeciwcukrzycowe. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu jednego lub więcej z następujących leków:

leków blokujących kanał wapniowy (np. nifedypina, werapamil lub diltiazem), które są stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi, dławicy piersiowej, zaburzeniach rytmu serca lub chorobie Raynauda
digoksyny, leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca
chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii)
klonidyny, leku stosowanego w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi
innych leków beta-adrenolitycznych (np. zawierających tymolol stosowanych doustnie i (lub) do oka), które należą do tej samej grupy co tymolol i mogą nasilać jego działanie
leków stosowanych w leczeniu cukrzycy
leków ułatwiających oddawanie moczu lub normalizujących pracę jelit
leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej (np. nosa)
leków stosowanych w leczeniu astmy, które zawierają adrenalinę
leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Xaloptic Combi u kobiet w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za konieczne.
Leku Xaloptic Combi nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. Latanoprost i tymolol mogą przenikać do mleka matki.
Podczas karmienia piersią przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pewne działania niepożądane, jak np. niewyraźne widzenie mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpi takie działanie należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xaloptic Combi

Lek Xaloptic Combi zawiera jako konserwant benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe ważne jest, aby zdjąć soczewki przed podaniem i poczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK XALOPTIC COMBI

Lek Xaloptic Combi krople do oczu, roztwór należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Zwykle stosowana dawka to: 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.

Jeśli Xaloptic Combi jest stosowany z innymi kroplami należy odczekać przynajmniej 5 minut przed ich wkropleniem.

W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Instrukcja stosowania kropli
Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku Xaloptic Combi.
Przed zastosowaniem kropli należy umyć ręce.
Odkręcić nasadkę zabezpieczającą ze „skrzydełkami”.
Odkręcić zakrętkę.
Za pomocą palca wskazującego delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.
Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go, lekko ścisnąć butelkę tak aby tylko jedna kropla dostała się do oka.
Zakręcić butelkę.
Po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi należy ucisnąć palcem kącik oka od strony nosa przez 2 minuty, co zapobiegnie wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu.

Jeśli pacjent omyłkowo zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Dzieci
Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania kropli zawierających tymolol i latanoprost u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xaloptic Combi
Jeśli pacjent zastosuje większą ilość kropli Xaloptic Combi niż zalecana lub jeśli połknie je przez przypadek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli do oka dostanie się więcej kropli pacjent może odczuwać nieznaczne drażnienie oka. Może wystąpić łzawienie i zaczerwienienie oka.

Pominięcie zastosowania leku Xaloptic Combi
W przypadku pominięcia zastosowania kropli o zwykłej porze, należy poczekać do czasu kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xaloptic Combi krople do oczu, roztwór może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie kropli należy kontynuować, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. Jeśli pacjent ma wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Xaloptic Combi bez konsultacji z lekarzem.
Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej jest zdefiniowana w następujący sposób:
Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)
Często (u 1 do 10 osób na 100)
Niezbyt często (u 1 do 10 osób na 1000)
Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000)
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób)
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
zmiany koloru oczu (tęczówki), które mogą być nieodwracalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Xaloptic Combi”.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):
podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd)
ból oka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):
ból głowy
zaróżowienie/zaczerwienienie oczu
niewyraźne widzenie
nadmierne łzawienie
zapalenie powiek
zakażenie oka (zapalenie spojówek)
podrażnienie lub przerwanie powierzchni oka
wysypka skórna i (lub) świąd.

Niektóre działania niepożądane obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą wystąpić:
ciemnienie, pogrubienie, wydłużenie oraz zwiększenie ilości rzęs
zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może czasem powodować drażnienie oka
obrzęk wokół oczu
niewielkie plamy na powierzchni oka (zapalenie rogówki), uczucie dyskomfortu w oku
zapalenie oraz obrzęk wokół oczu i (lub) powiek
obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki)
nadwrażliwość oczu na światło
suchość oczu
zaburzenia widzenia (takie jak podwójne widzenie)
opadnięcie górnej powieki (oko jest do połowy zamknięte)
oderwanie warstwy za siatkówką zawierającej naczynia krwionośne w wyniku zabiegu filtracyjnego, co może powodować zaburzenia widzenia
zapalenie rogówki, zmniejszenie wrażliwości rogówki, owrzodzenie rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej)

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, latanoprost i tymolol może przeniknąć do krwiobiegu. Może to powodować podobne działania niepożądane jak w przypadku stosowania dożylnych i (lub) doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowo do oka jest mniejsza, niż po podaniu np. doustnym lub dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują działania występujące w całej grupie beta-adrenolityków stosowanych w leczeniu chorób oczu.

Następujące działania niepożądane (obejmujące cały organizm) obserwowano po zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych leku Xaloptic Combi (latanoprostu i tymololu). Mogą one wystąpić po zastosowaniu kropli Xaloptic Combi:

astma (ostry przebieg lub zaostrzenie istniejącej astmy), zwężenie dróg oddechowych (zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą), trudności z oddychaniem, kaszel
zwolnienie rytmu serca, ból w klatce piersiowej
pogorszenie istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca (palpitacje), obrzęk (nagromadzenie płynu), zmiany rytmu serca lub przyspieszenie rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca objawiająca się dusznością oraz obrzękiem stóp i nóg spowodowanym nagromadzeniem płynu), pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca
omdlenia, udar mózgu, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), zawroty głowy, zaburzenia czucia (jak mrowienie, pieczenie)
ból stawów i mięśni, nie wywołany wysiłkiem fizycznym
zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, wymioty
zmniejszone ciśnienie krwi, obrzęknięte lub zimne dłonie, stopy, uszy i nos spowodowane zwężeniem naczyń krwionośnych w odpowiedzi na bodźce, w tym na zimno (zespół Raynauda), zimne dłonie i stopy
trudności ze snem (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci
zaburzenia seksualne, zmniejszony popęd płciowy
uogólnione reakcje alergiczne w tym obrzęk skóry (który może obejmować takie obszary jak twarz i kończyny, i może powodować niedrożność dróg oddechowych powodując trudności w połykaniu lub oddychaniu), pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka skórna, ciężka zagrażająca życiu reakcja alergiczna
niskie stężenie cukru we krwi
wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna) lub zaostrzenie łuszczycy, ciemnienie skóry powiek
osłabienie mięśni i (lub) zmęczenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PrzechowywaĆ lek XALOPTIC COMBI

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed pierwszym otwarciem lek Xaloptic Combi należy przechowywać i transportować w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Po pierwszym otwarciu butelkę można przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C).
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce z kroplomierzem po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Xaloptic Combi

Każdy mililitr (1 ml) kropli do oczu Xaloptic Combi zawiera:
Substancje czynne:
50 mikrogramów latanoprostu oraz tymololu maleinian, w ilości odpowiadającej 5 mg tymololu.
Inne składniki leku to:
sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny, benzalkoniowy chlorek (konserwant), woda do wstrzykiwań.
Każda butelka zawiera 2,5 ml roztworu.

Jak wygląda lek Xaloptic Combi i co zawiera opakowanie
Krople do oczu Xaloptic Combi to przezroczysty, bezbarwny roztwór. Krople są dostępne w butelce z kroplomierzem zawierającej 2,5 ml roztworu.
Dostępne opakowania:
1 butelka po 2,5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki:
23.12.2011 r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012