Poltram Combo - tabletki

 
Twoje Leki - Poltram Combo - tabletki

Nazwa:

Poltram Combo - tabletki

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Poltram Combo
37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum

Lek dostępny w opakowaniach po 10, 20, 30, 60 lub 90 tabletek.


Lek wydawany na podstawie recepty.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Poltram Combo i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Poltram Combo
3. Jak przyjmować lek Poltram Combo
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Poltram Combo
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POLTRAM COMBO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Poltram Combo jest połączeniem dwóch leków przeciwbólowych, tramadolu i paracetamolu, które współdziałają w łagodzeniu bólu.
Poltram Combo jest stosowany w leczeniu bólu o średnim lub dużym nasileniu, jeśli zdaniem lekarza konieczne jest zastosowanie połączenia tramadolu z paracetamolem.
Poltram Combo może być stosowany przez dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU POLTRAM COMBO

Kiedy nie przyjmować leku Poltram Combo

jeśli występowała w przeszłości reakcja alergiczna(na przykład wysypka skórna, obrzęk twarzy, sapanie lub trudności w oddychaniu) na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Poltram Combo;
jeśli stosowane są jednocześnie inhibitory monoaminooksydazy(leki stosowane w leczeniudepresji lub choroby Parkinsona) lub były one stosowane w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Poltram Combo;
jeśli występuje ciężka choroba wątroby;
jeśli występuje padaczka, która nie jest prawidłowo wyrównana za pomocą zapisanych pacjentowi leków.

Nie należy przyjmować leku Poltram Combo w przypadku ostrego zatrucia alkoholem, tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub innymi lekami psychotropowymi (leki, które wpływają na nastrój i emocje).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Poltram Combo
gdy pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol
jeśli występują zaburzenia wątroby lub choroba wątroby lub pacjent zauważy u siebie żółte zabarwienie oczu lub zażółcenie skóry. Może to wskazywać na żółtaczkę lub zaburzenia dróg żółciowych.
jeśli występują zaburzenia nerek
jeśli występują ciężkie zaburzenia oddychania, takie jak astma lub ciężkie choroby płuc
jeśli występuje padaczka lub występowały drgawki
jeśli w ostatnim czasie wystąpił uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy połączone z wymiotami
jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków, w tym przeciwbólowych, na przykład morfiny
jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe, które zawierają buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę
gdy pacjent ma być znieczulony. Należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu leku Poltram Combo.

Jeśli któryś z powyżej wymienionych stanów dotyczył pacjenta w przeszłości lub wystąpi podczas przyjmowania leku Poltram Combo, należy upewnić się, że lekarz wie o tym. Lekarz zdecyduje, czy pacjent może dalej przyjmować ten lek.

Przyjmowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ważne: lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków zawierających paracetamol lub tramadol (w tym leków kupionych na własną rękę), ponieważ nie można przekroczyć maksymalnych dobowych dawek.

Leku Poltram Combo nie wolno stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od ich odstawienia (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku Poltram Combo”).

Nie zaleca się stosowania leku Poltram Combo jednocześnie z następującymi lekami:
karbamazepina (stosowana zwykle w leczeniu padaczki lub silnych napadów bólu twarzy zwanych neuralgią nerwu twarzowego)
buprenorfina, nalbufina, pentazocyna (leki przeciwbólowe z grupy opioidów). Może się zmniejszyć działanie przeciwbólowe.

Ryzyko działań niepożądanych wzrasta, jeśli jednocześnie są przyjmowane:
niektóre leki zwane „serotoninergicznymi” (jest możliwe zwiększenie ryzyka), takie jak: tryptany (stosowane w migrenie), leki przeciwdepresyjne, przeciwparkinsonowskie, niektóre leki pomagające w zmniejszaniu masy ciała;

Jeśli wystąpią dezorientacja, niepokój, gorączka, nadmierna potliwość, nieskoordynowane ruchy kończyn i oczu, niekontrolowane drżenie mięśni lub biegunka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
leki uspokajające, nasenne, inne leki przeciwbólowe, takie jak morfina lub kodeina (działająca również przeciwkaszlowo), baklofen (rozluźniający mięśnie), leki obniżające ciśnienie, przeciwdepresyjne lub stosowane w alergii. Może wystąpić senność lub uczucie omdlenia. Jeśli wystąpią takie objawy, należy powiedzieć o nich lekarzowi.
leki przeciwdepresyjne, znieczulające, neuroleptyki (leki wpływające na stan umysłu) lub bupropion (pomaga przy przerywaniu palenia papierosów). Może wzrosnąć ryzyko drgawek. Lekarz powie, czy Poltram Combo jest odpowiedni w takim przypadku.
pochodne warfaryny lub fenprokumonu (stosowane do rozrzedzania krwi). Działanie tych leków może być zaburzone i może wystąpić krwawienie. Wystąpienie jakiegokolwiek przedłużonego lub nieoczekiwanego krwawienia należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

Skuteczność leku Poltram Combo może być zaburzona, jeśli jednocześnie są przyjmowane:
metoklopramid, domperydon lub ondansetron (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów)
cholestyramina (stosowana w celu obniżenia cholesterolu we krwi)
ketokonazol lub erytromycyna (leki stosowane w zwalczaniu zakażeń).

Lekarz powie, jakie leki można bezpiecznie stosować z lekiem Poltram Combo.

Stosowanie leku Poltram Combo z jedzeniem i piciem
Poltram Combo może być powodować senność. Ponieważ alkohol może także powodować senność, dlatego nie należy spożywać alkoholu ani przyjmować innych leków zawierających alkohol podczas stosowania produktu Poltram Combo.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ponieważ Poltram Combo zawiera tramadol, nie wolno go stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, powinna skontaktować się z lekarzem, zanim przyjmie kolejne tabletki.
Niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka kobiecego. Dlatego nie należy przyjmować tego leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Poltram Combo może powodować senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.
Nie prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani nie wykonywać innych czynności, które wymagają czujności, dopóki nie ma się pewności, jaka jest reakcja pacjenta na Poltram Combo.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK POLTRAM COMBO

Lek Poltram Combo należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Poltram Combo należy przyjmować tak krótko jak to możliwe.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowana dawka dla dorosłych i młodzieży od 12 lat to 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne dawki, tak jak zalecił lekarz. Najkrótszy okres pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek musi wynosić 6 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Nie należy przyjmować leku częściej niż to zalecił lekarz.

Lekarz może zalecić wydłużenie okresu pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek
jeśli pacjent jest w wieku powyżej 75 lat
jeśli występują zaburzenia nerek lub
jeśli występują zaburzenia wątroby.

Sposób użycia:
Tabletki stosuje się doustnie.
Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu. Nie należy tabletek łamać ani żuć.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne (np. odczuwanie nadmiernej senności lub zaburzeń oddychania) lub zbyt słabe (np. niecałkowite łagodzenie bólu), należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Poltram Combo
W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki tramadolu mogą wystąpić: zwężone źrenice, wymioty, spadek ciśnienia krwi, szybkie bicie serca, omdlenie, zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stanu głębokiej nieświadomości), napady drgawkowe, trudności w oddychaniu aż do zatrzymania oddechu. Przedawkowanie paracetamolu jest niebezpieczne i może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby i nerek. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli samopoczucie jest dobre. Występuje bowiem ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby, którego objawy mogą pojawić się później.

Pominięcie przyjęcia leku Poltram Combo
W przypadku pominięcia dawki leku, ból prawdopodobnie powróci.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy po prostu powrócić do przyjmowania leku jak wcześniej.

Przerwanie przyjmowania leku Poltram Combo
Zasadniczo nie powinny wystąpić działania niepożądane związane z odstawieniem leku. Jednakże, w rzadkich przypadkach pacjenci, którzy przyjmowali przez jakiś czas tramadol, mogą czuć się źle po nagłym przerwaniu stosowania leku (patrz punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”).
W przypadku, gdy po pewnym okresie przyjmowania pacjent chce zakończyć leczenie lekiem Poltram Combo, powinien skontaktować się z lekarzem, ponieważ organizm mógł przyzwyczaić się do jego stosowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Poltram Combo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zaklasyfikowano według następujących częstości występowania:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
Często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100)
Niezbyt często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000)
Rzadko (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10.000)
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10.000 pacjentów)
Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Bardzo często

nudności
zawroty głowy, senność

Często
wymioty, zaburzenia trawienia (zaparcie, wzdęcie, biegunka), ból brzucha, suchość w jamie ustnej
świąd, nadmierne pocenie się
ból głowy, drżenie
dezorientacja, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju (lęk, nerwowość, uczucie pobudzenia)

Niezbyt często

przyspieszone tętno lub zwiększone ciśnienie krwi, szybkie bicie serca lub nieregularne bicie serca
trudności lub ból podczas oddawania moczu, obecność białka w moczu
reakcje skórne (na przykład wysypka, pokrzywka)
mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia w kończynach, dzwonienie w uszach, mimowolne drżenie mięśni
depresja, koszmary senne, omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma), zaburzenia pamięci
trudności w przełykaniu, obecność krwi w kale
drżenie, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej
trudności w oddychaniu
zmiany wyników badań krwi służących do oceny czynności wątroby

Rzadko
drgawki, trudności z koordynacją ruchów
uzależnienie
zamazane widzenie.

Następujące działania niepożądane występowały u ludzi, którzy przyjmowali tylko paracetamol lub tylko tramadol. Należy jednak powiedzieć lekarzowi o nich, jeśli wystąpią podczas stosowania leku Poltram Combo:
uczucie omdlenia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, zwolnione bicie serca, omdlenie, zmiany apetytu, osłabienie mięśni, wolniejszy lub słabszy oddech, zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany odczuwania, pogorszenie objawów astmy.
w rzadkich przypadkach wysypka wskazująca na reakcję alergiczną, z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub spadkiem ciśnienia i omdleniem. W przypadku ich wystąpienia, należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza. Nie należy ponownie przyjmować leku.

W rzadkich przypadkach, stosowanie leków takich jak tramadol może spowodować uzależnienie, co może spowodować trudności z zaprzestaniem jego przyjmowania.

U ludzi, którzy przyjmują lek przez jakiś czas, rzadko mogą wystąpić objawy złego samopoczucia po nagłym przerwaniu stosowania leku. Mogą być to objawy takie jak: pobudzenie, niepokój, nerwowość i drżenie. Pacjenci mogą być nadmiernie aktywni, mieć zaburzenia snu, dolegliwości żołądka lub jelit. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady paniki, omamy, niezwykłe odczucia takie, jak świąd skóry, mrowienie i drętwienie, szum w uszach. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane po odstawieniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W wyjątkowych przypadkach u pacjentów leczonych tramadolem występowały zmiany w składzie krwi, na przykład mała ilość płytek krwi, które może powodować krwawienia z nosa i siniaki, albo brak pewnego rodzaju krwinek białych (agranulocytoza), który prowadzi do zakażenia, bólu gardła lub gorączki.
Stosowanie leku Poltram Combo jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi (np. fenprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko krwawienia. O każdym nieoczekiwanym lub wydłużonym krwawieniu należy natychmiast poinformować lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLTRAM COMBO
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
Nie stosować leku Poltram Combo po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie replica watches postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Poltram Combo

Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek tramadolu i paracetamol. Jedna tabletka zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.
Ponadto lek zawiera:
rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
otoczka tabletki: hypromeloza (6 mPa·s), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Poltram Combo i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane Poltram Combo to tabletki jasno żółte, podłużne, obustronnie wypukłe.
Jedno opakowanie zawiera 10, 20, 30, 60 lub 90 tabletek.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki: 25.04.2012


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: pacjent - 16/04/2013, 14:14
po zażyciu jednej tabletki ok północy , od godziny drugiej do 8 rano ciągle miałem wymioty , rozwolnienie , kręciło mi się w głowie i miałem wysoką gorączkę . W aptece pani powiedziała że lek jest na bazie narkotyku . nie polecam.

Nadesłany przez: grzegorz - 13/08/2013, 07:38
jak się stosuję zgodnie z zaleceniami lekarza to jest ok ja mam połamaną nogę i biorę i jest ok

Nadesłany przez: Magdalena - 13/06/2013, 21:41
Zgadzam sie z powyzsza wypowiedzia. Lek zazylam pierwszy i ostatni raz. W moim przypadku byly zawroty glowy, silne nudnosic z wymiotami wlacznie, zaburzenia widzenia, drzenie rak, potworny bol glowy,biegunka. Minelo 22 godziny od podania leku a ja nadal zmagam sie ze skutkami ubocznymi. Zdecydowanie odradzam!

Nadesłany przez: pawel - 22/01/2014, 19:44
po co to lekarze przepisujom ? moim zdaniem ten lek to pomyłka

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012