Poltram - krople doustne

 
Twoje Leki - Poltram - krople doustne

Nazwa:

Poltram - krople doustne

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Poltram, 100 mg/ml, krople doustne, roztwór
(Tramadoli hydrochloridum)

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Poltram i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Poltram
3. Jak stosować lek Poltram
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Poltram
6. Inne informacje

1. CO TO JEST lek POLTRAM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Poltram jest lekiem przeciwbólowym, działającym na ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy).
Wskazaniem do stosowania leku są bóle o średnim i dużym natężeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM leku POLTRAM
Kiedy nie stosować leku Poltram

Leku Poltram nie należy stosować w przypadku:
znanej nadwrażliwości na substancję czynną - chlorowodorek tramadolu lub którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz na inne opioidowe środki przeciwbólowe;
ostrego zatrucia alkoholem, tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub psychotropowymi (lekami wpływającymi na nastrój lub uczucia);
pacjentów, którzy zażywają inhibitory MAO (leki przeciwdepresyjne, selegilina stosowana w chorobie Parkinsona) lub zażywali je w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie lekiem Poltram;
leczenia uzależnień od narkotyków;
pacjentów z padaczką nieodpowiednio kontrolowaną lekami.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Poltram

w przypadku uzależnienia od silnych środków przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy (opioidów), po urazie głowy, w przypadku wstrząsu, zaburzeń świadomości niewiadomego pochodzenia, zaburzeń oddechowych lub zaburzeń czynności ośrodka oddechowego, podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
w przypadku zwiększonej wrażliwości na opioidy
u pacjentów z padaczką i pacjentów, u których występowały w przeszłości drgawki pochodzenia mózgowego. Tacy pacjenci mogą być leczeni tramadolem tylko wtedy, jeśli inne postępowanie przeciwbólowe jest nieskuteczne.
w przypadku skłonności do nadużywania leków i lekozależności oraz u pacjentów, u których terapia jest długotrwała. W takich przypadkach leczenie lekiempowinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza.
w przypadku niewydolności wątroby i nerek.

Tramadolu nie powinni stosować, w leczeniu substytucyjnym, pacjenci uzależnieni od opioidów, ponieważ lek nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny.

Stosowanie z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.
Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie o przyjmowaniu:
inhibitorów MAO (leki w których substancją czynną są: izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid) - patrz „Kiedy nie stosować leku Poltram”
leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy oraz alkoholu
cymetydyny (leku stosowanego w chorobie wrzodowej)
karbamazepiny (stosowanej w leczeniu padaczki)
leków przeciwbólowych takich jak, buprenorfina, nalbufina, pentazocyna
selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny - leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, sertralina) lub tryptanów - leki stosowane w migrenie (np. sumatryptan)
leków, które obniżają próg drgawkowy, w tym trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina), leków przeciwpsychotycznych (np. chloropromazyna, flufenazyna, tiorydazyna) – patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Poltram”.
leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, acenokumarol)
ketokonazolu (lek stosowany w grzybicy) lub erytromycyny (antybiotyk)
soli litu (stosowany m.in. w leczeniu stanów maniakalnych).

Stosowanie leku Poltram z jedzeniem i piciem

W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Ciąża i okres karmienia piersią
Leku Poltram nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Poltram może wydłużać czas reakcji, nawet po zastosowaniu w zalecanych dawkach, zwłaszcza jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi.
Nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w czasie stosowania leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Poltram
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera także glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3. JAK STOSOWAĆ lek POLTRAM
Lek Poltram należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Krople można stosować niezależnie od posiłków z niewielką ilością płynu lub „na cukier”.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to:

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Doustnie: 50–100 mg (20-40 kropli lub 4-8 naciśnięć z pompki dozującej), co 4-6 godzin.
W bólach ostrych dawka początkowa wynosi zwykle 100 mg, a w bólach przewlekłych 50 mg. Maksymalna dawka dobowa dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat nie powinna być większa niż 400 mg, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat
Nie zaleca się stosowania.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Pacjenci w wieku do 75 lat, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek, zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów wieku powyżej 75 lat eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, należy kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu.

Dawkowanie w niewydolności nerek, u pacjentów dializowanych

W ciężkich zaburzeniach czynności nerek należy zwiększyć odstęp pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku. U pacjentów, u których klirens kreatyniny (współczynnik oczyszczania organizmu z kreatyniny) jest mniejszy niż 30 ml/min, odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin. Tramadolu nie powinni stosować pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).
Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne.

Dawkowanie w niewydolności wątroby
W ciężkiej niewydolności wątroby odstęp pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin.

Nie wolno stosować leku dłużej niż jest to absolutnie konieczne. W długotrwałym leczeniu bólu, lekarz powinien okresowo kontrolować stan pacjenta, aby móc ocenić czy, i w jakiej dawce leczenie powinno być kontynuowane (jeśli to niezbędne - należy robić przerwy w podawaniu leku).
W żadnym przypadku nie należy stosować leku dłużej niż to wynika ze wskazań klinicznych. W leczeniu bólu przewlekłego wskazana jest okresowa kontrola lekarska. Jedynie lekarz może ocenić czy leczenie należy kontynuować i w jakiej dawce stosować lek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Poltram
W razie omyłkowego, jednorazowego przyjęcia podwójnej dawki leku zazwyczaj nie ma konieczności interwencji lekarskiej. Należy kontynuować przyjmowanie leku w dawce ustalonej przez lekarza i w dotychczasowych odstępach czasowych.

Objawami przedawkowania leku są: zaburzenia świadomości aż do śpiączki (stanu głębokiej nieprzytomności), napady drgawek, spadek ciśnienia tętniczego, szybkie bicie serca (tachykardia), zwężenie lub rozszerzenie źrenic oraz zwolnienie oddychania aż do zatrzymania czynności oddechowej i zahamowanie perystaltyki jelit.
W przypadku przedawkowania należy jak najszybciej wezwać lekarza!

Pominięcie zastosowania leku Poltram
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Poltram
Decyzję o przerwaniu stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Poltram może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić:
Bardzo często (u więcej niż 1 pacjenta na 10):
Nudności, bóle głowy, senność, zawroty głowy.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
Wymioty, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nadmierna potliwość.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):
Kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, obniżenie ciśnienia podczas przyjmowania pozycji siedzącej lub stojącej, zapaść sercowo-naczyniowa, której objawem jest m.in. omdlenie, odbijania, ucisk w żołądku, uczucie pełności w jamie brzusznej, świąd, wysypka, pokrzywka.

Rzadko (uwięcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
Wolniejsze niż zwykle bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia łaknienia, palenie lub kłucie w kończynach bez wyraźnej przyczyny (parestezje), drżenie, osłabienie siły mięśni, zwolnienie oddechu, drgawki, omamy, dezorientacja, zaburzenia snu i koszmary senne, niewyraźne widzenie, zaburzenia w oddawaniu moczu, reakcje alergiczne (duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej w wyniku skurczu oskrzeli, sapanie, obrzęk skóry i błon śluzowych np. gardła lub języka, obrzęk naczynioruchowy którego objawem są trudności w oddychaniu i (lub) świąd), wstrząs anafilaktyczny.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po odstawieniu leku są identyczne jak po odstawieniu innych opioidów: pobudzenie, niepokój, lęk, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Ponadto mogą wystąpić: zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w zdolnościach do podejmowania decyzji, słabość mięśni, zaburzenia w oddawaniu moczu.

Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub pojawią się objawy nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLTRAM
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować leku po terminie ważności.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Poltram:

Substancją czynną leku jest chlorowodorek tramadolu. 1 ml kropli (= 40 kropli lub 8 aplikacji z dozownika) zawiera 100 mg chlorowodorku tramadolu;
Inne składniki leku to: sorbinian potasu, glikol propylenowy, sacharoza, polisorbat 80, olejek miętowy, woda oczyszczona, spirytus rektyfikowany zwykły.

Jak wygląda lek Poltram i co zawiera opakowanie
Krople Poltram są przezroczystym, bezbarwnym do jasnożółtego roztworem, o zapachu miętowym.
1 opakowanie zawiera:
- 10 ml lub 96 ml kropli zawierających 100 mg chlorowodorku tramadolu w 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny:
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Data zatwierdzenia ulotki:
23.04.2009 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012