Metocard ZK

 
Twoje Leki - Metocard ZK

Nazwa:

Metocard ZK

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Metocard ZK, 23,75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metocard ZK, 47,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metocard ZK, 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Metocard ZK, 190 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metoprololi succinas

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Metocard ZK i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metocard ZK
3. Jak stosować lek Metocard ZK
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Metocard ZK
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METOCARD ZK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Metocard ZK należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.

Jest stosowany w leczeniu:

zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi
silnego bólu w klatce piersiowej spowodowanego zablokowaniem naczyń doprowadzających krew do serca (dławica piersiowa)
nieregularnego rytmu serca (arytmii)
stabilnej objawowej niewydolności serca (np. skrócony oddech lub opuchnięte kostki), kiedy w leczeniu niewydolności serca stosowane są także inne leki
kołatania serca związanego z chorobami serca.

Jest stosowany w zapobieganiu:
wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca
migrenie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METOCARD ZK

Nie należy stosować leku Metocard ZK oraz należy poinformować lekarza, jeśli:

występuje uczulenie (nadwrażliwość) na metoprolol, inne leki beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6)
występują zaburzenia przewodzenia (blok przedsionkowo komorowy drugiego lub trzeciego stopnia) lub zaburzenia rytmu serca (zespół chorego węzła zatokowego)
występuje nieleczona niewydolność serca, pacjent jest leczony w kierunku zwiększenia kurczliwości serca lub u pacjenta występuje wstrząs w wyniku zaburzeń serca
występują ciężkie zaburzenia krążenia (ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia krwi)
występuje wolne bicie serca (poniżej 50 uderzeń na minutę)
występuje niskie ciśnienie krwi
występuje zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna)
występuje ciężka astma lub POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
występuje nieleczony guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z gruczołów nadnerczy powodujący zwiększone ciśnienie krwi)
występuje niewydolność serca i skurczowe ciśnienie krwi poniżej 100 mm Hg

Są stosowane następujące leki (patrz także „Stosowanie leku z innymi lekami”)
inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji)
werapamil i diltiazem (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia krwi)
leki przeciwarytmiczne jak dizopyramid

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metocard ZK oraz poinformować lekarza, jeśli:

występuje astma
występuje dusznica bolesna Prinzmetala (silny ból w klatce piersiowej pojawiający się zwykle podczas nocy)
występuje cukrzyca (lek może maskować niskie stężenie cukru we krwi)
występuje guz chromochłonny nadnerczy (rzadko występujący guz w jednym z gruczołów nadnerczy powodujący zwiększone ciśnienie krwi)
pacjent jest leczony w celu zmniejszenia reakcji alergicznej
Metocard ZK może zwiększać nadwrażliwość na substancje, które wywołują u niego alergię lub zwiększać ciężkość reakcji alergicznej.
występuje nadczynność tarczycy (lek może maskować objawy takie jak przyspieszona czynność serca, zwiększona potliwość, drżenie, niepokój, zwiększony apetyt lub zmniejszenie masy ciała)
występuje lub występowała łuszczyca (ciężka wysypka skórna)
występują zaburzenia krążenia krwi, które mogą powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp
występują zaburzenia przewodzenia serca (blok serca)
występuje niewydolność serca i jedno z następujących:
niestabilna niewydolność serca (klasa IV według NYHA)
zawał serca lub napad dusznicy w ciągu ostatnich 28 dni
zmniejszona czynność nerek lub wątroby
wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat
choroba zastawek serca
powiększony mięsień serca
operacja serca w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub zabieg ze znieczuleniem należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu tabletek z metoprololem.

Stosowanie leku z innymi lekami
Nie należy przyjmować leku Metocard ZK w przypadku jednoczesnego stosowania:
inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowanych w leczeniu depresji (może zwiększyć się działanie zmniejszające ciśnienie krwi)
innych leków zmniejszających ciśnienie krwi takich jak werapamil i diltiazem (może wystąpić zwolnione bicie serca i nadmierne zmniejszenie ciśnienia krwi)
leków przeciwarytmicznych takich jak dizopyramid (może zwiększyć się ryzyko nieregularnego lub wolnego bicia serca i zmniejszenie czynności serca).

Przed przyjęciem leku Metocard ZK, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio następujących lekach, również tych, które wydawane są bez recepty:

Następujące leki mogą zwiększać działanie zmniejszające ciśnienie krwi:
- cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej)
- hydralazyna lub klonidyna (leki zmniejszające ciśnienie krwi)
- terbinafina (stosowana w zakażeniach grzybiczych)
- paroksetyna, fluoksetyna i sertralina (stosowane w depresji)
- hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu malarii)
- chloropromazyna, triflupromazyna, chlorprotyksen (leki przeciwpsychotyczne)
- amiodaron, chinidyna i propafenon (stosowane w nieregularnym rytmie serca)
- difenhydramina (lek przeciwhistaminowy)
- celekoksyb (stosowany w leczeniu bólu).

Następujące leki mogą zmniejszać działanie obniżające ciśnienie krwi:
- indometacyna (stosowana w leczeniu bólu)
- ryfampicyna (antybiotyk).

Inne leki mogą zaburzać działanie metoprololu lub ich działanie może być zaburzone przez metoprolol:
- inne leki beta-adrenolityczne, np. krople do oczu
- adrenalina (epinefryna), noradrenalina (norepinefryna) lub inne sympatykomimetyki
- leki stosowane w leczeniu cukrzycy (może być maskowane niskie stężenie cukru we krwi)
- lidokaina
- rezerpina, alfa-metyldopa, guanfacyna, glikozydy naparstnicy.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Alkohol może zwiększyć działanie zmniejszające ciśnienie krwi tabletek Metocard ZK.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku Metocard ZK podczas ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Metocard ZK może powodować zmęczenie lub zawroty głowy. Przed prowadzeniem samochodu lub obsługą maszyn należy upewnić się, że działania te nie występują, szczególnie po zmianie leków lub po przyjęciu z alkoholem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK METOCARD ZK


Lek Metocard ZK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
Tabletki należy przyjmować rano, jeden raz na dobę popijając szklanką wody. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone. Nie należy ich jednak żuć ani rozgniatać przed połknięciem.
Zwykle stosowane dawki to:
Zwiększone ciśnienie tętnicze:
47,5 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może zostać zwiększona do 95-190 mg raz na dobę.
Silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa):
95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.
Nieregularny rytm serca (arytmia):
95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.
Zapobieganie wystąpieniu ponownego zawału serca lub uszkodzeniu serca po zawale serca:
190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.
Kołatanie serca związane z chorobami serca:
95 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę. Dawka ta w razie konieczności może zostać zwiększona do 190 mg raz na dobę.
Zapobieganie migrenie:
95-190 mg bursztynianu metoprololu raz na dobę.
Zaburzona czynność serca:
Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby:
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lekarz dostosuje odpowiednią dawkę. Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzieci i młodzież:
U dzieci i młodzieży Metocard ZK należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metocard ZK
W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecona w tej ulotce lub przez lekarza, należy zgłosić się do najbliższego szpitala lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przedawkowania są nadmiernie zmniejszone ciśnienie krwi (zmęczenie i zawroty głowy), zwolnione tętno, nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca, skrócenie oddechu, stan głębokiej nieświadomości, nudności, wymioty i niebieskie zabarwienie skóry.

Pominięcie zastosowania leku Metocard ZK

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe, a następnie kontynuować zgodnie z wcześniej ustalonym schematem podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Metocard ZK
Nie należy nagle przerywać leczenia lekiem Metocard ZK, ponieważ może to spowodować pogorszenie objawów niewydolności serca i zwiększenie ryzyka zawału serca. Można zmienić dawki lub zaprzestać stosowania leku tylko po konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Metocard ZK może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, objawiającej się swędzącą wysypką skórną, zaczerwienieniem twarzy, obrzękiem twarzy, ust, języka lub krtani, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane. Może być konieczne natychmiastowe leczenie lub pobyt w szpitalu.
Należy powiedzieć lekarzowi w przypadku wystąpienia niżej wymienionych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
omdlenie podczas wstawania w wyniku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi,
zmęczenie.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):
zwolnione tętno,
trudności w utrzymaniu równowagi (bardzo rzadko z omdleniem),
zimne dłonie i stopy,
kołatanie serca,
zawroty głowy, bóle głowy,
nudności, biegunka, zaparcia, bóle brzucha,
skrócenie oddechu związane z forsownym wysiłkiem fizycznym.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):
chwilowe pogorszenie objawów niewydolności serca,
zatrzymanie płynów w organizmie (opuchlizna),
ból w klatce piersiowej,
uczucie mrowienia i kłucia,
kurcze mięśni,
wymioty,
zwiększenie masy ciała,
depresja,
zmniejszona koncentracja,
bezsenność,
senność,
koszmarne sny,
skrócenie oddechu,
wysypki,
zwiększona potliwość.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):
pogorszenie cukrzycy,
nerwowość, napięcie,
zaburzenia widzenia,
suchość lub podrażnienie oczu,
zapalenie spojówek,
impotencja (niezdolność do erekcji),
choroba Peyroniego (plastyczne stwardnienie prącia),
nieregularne bicie serca,
zaburzenia przewodzenia w sercu,
suchość w ustach,
katar,
wypadanie włosów,
zmiany w testach czynności wątroby.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
zmiany liczby krwinek (trombocytopenia, leukopenia),
zaburzenia pamięci,
dezorientacja,
omamy,
zaburzenia nastroju,
szum w uszach,
zaburzenia słuchu,
zaburzenia smaku,
zapalenie wątroby,
nadwrażliwość na światło,
pogorszenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy (choroba skóry),
osłabienie mięśni,
bóle stawów,
martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METOCARD ZK

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności jest również zamieszczony na blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Metocard ZK

substancją czynną leku (substancja, która sprawia, że tabletka działa) jest bursztynian metoprololu. Każda tabletka zawiera odpowiednio:
- 23,75 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 25 mg metoprololu winianu,
- 47,5 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg metoprololu winianu,
- 95 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 100 mg metoprololu winianu,
- 190 mg metoprololu bursztynianu, co odpowiada 200 mg winianu metoprololu.
inne składniki leku to:
- rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, metyloceluloza 15 mPa.s, skrobia kukurydziana, glicerol, etyloceluloza 100 mPa.s i magnezu stearynian.
- otoczka tabletki: White Sepifilm LP 770 (celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 6 mPa.s, kwas stearynowy i tytanu dwutlenek (E 171)).

Jak wygląda lek Metocard ZK i co zawiera opakowanie
Metocard ZK 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg i 190 mg tabletki są to białe, owalne, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z rowkiem dzielącym z obu stron.
Opakowanie zawiera 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Data zatwierdzenia ulotki: 25.08.2010 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012