Majamil prolongatum 100mg

 
Twoje Leki - Majamil prolongatum 100mg

Nazwa:

Majamil prolongatum 100mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

MAJAMIL prolongatum, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Diclofenacum natricum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Majamil prolongatum i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Majamil prolongatum
3. Jak stosować lek Majamil prolongatum
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Majamil prolongatum
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK MAJAMIL PROLONGATUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Majamil prolongatum zawiera diklofenak - substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wykazujący działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
Jest stosowany w leczeniu następujących ostrych i przewlekłych stanów chorobowych:
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- zespoły bólowe tkanek miękkich (zapalenie mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek maziowych, pochewek ścięgnistych).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAJAMIL PROLONGATUM

Kiedy nie stosowaćleku Majamil prolongatum:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy), przebiegające z objawami takimi jak: astma, polipy nosa, ograniczony obrzęk skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywka;
jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje;
jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
w ostatnim trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Majamil prolongatum:

jeśli u pacjenta występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub choroby przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby, w tym wystąpienia krwawień.
jeśli u pacjenta występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości owrzodzenia przewodu pokarmowego, ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia krwawienia lub perforacji.
jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności serca, nerek lub wątroby.
u pacjentów z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego (np. po większych zabiegach chirurgicznych).
u pacjentów z porfirią wątrobową, ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby.
jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub nieprawidłowe wyniki badań krwi.
jeśli u pacjenta występuje lub występowała kiedykolwiek w przeszłości astma oskrzelowa, ze względu na możliwość wywołania skurczu oskrzeli.
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, ze względu na możliwość zatrzymania płynów i (lub) wystąpienia obrzęków.
jeśli u pacjenta występuje liszaj rumieniowaty układowy lub choroby tkanki łącznej, ze względu na możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego (często objawiające się krwawymi wymiotami i smołowatymi stolcami), owrzodzenia i (lub) perforacji, które mogą być śmiertelne i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.
Pacjenci z astmą, alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, obrzękiem błony śluzowej nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub przewlekłymi zakażeniami dróg oddechowych są bardziej narażeni na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak (zaostrzenie objawów astmy, obrzęk Quinckego lub pokrzywka). Ostrzeżenie dotyczy również pacjentów uczulonych na inne substancje (np. u których występują reakcje skórne, świąd lub pokrzywka). U tych pacjentów lek należy podawać ze szczególną ostrożnością (najlepiej pod nadzorem medycznym).
Przyjmowanie takich leków jak diklofenak może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, były rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku leczenia, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania leku. Należy skontaktować się z lekarzem oraz zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości (patrz punkt 4).
Jeśli u pacjenta wystąpią nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby lub jakiekolwiek objawy wskazujące na chorobę wątroby lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania leku.
Jeśli zajdzie konieczność długotrwałego stosowania leku (zwłaszcza u osób w wieku powyżej 65 lat) lekarz zaleci badania oceniające czynność nerek i wątroby oraz badanie krwi.
Lek może maskować objawy istniejącej choroby zakaźnej.
Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego z ogólno działającymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na brak dowodów dotyczących korzyści wynikających ze stosowania skojarzonego oraz potencjalnego nasilenia działań niepożądanych.
Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.
Lek może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci
Leku nie zaleca się do stosowania u dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce, stosować zgodnie z zaleceniami lekarza najmniejsze skuteczne dawki i zgłaszać lekarzowi wszystkie występujące podczas leczenia działania niepożądane.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.
Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.

Stosowanie leku Majamil prolongatum z innymi lekami
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu:
litu (lek przecidepresyjny)
leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol)
leków przeciwcukrzycowych
metotreksatu (lek przeciwnowotworowy)
chinolonów przeciwbakteryjnych
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.
kortykosteroidów (np. prednizolon lub deksametazon)
leków hamujących czynność płytek krwi (np. kwas acetylosalicylowy)
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna, sertralina)
leków moczopędnych
glikozydów nasercowych np. digoksyny (lek stosowany głównie w niewydolności serca)
mifeprystonu (lek stosowany głównie w leczeniu mięśniaków macicy)
leków przeciwnadciśnieniowych np. leków beta-adrenolitycznych (np. propranolol, bisoprolol), inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), antagonistów angiotensyny II (np. irbesartan)
cyklosporyny i takrolimusa (leki stosowane głównie do leczenia pacjentów po przeszczepach).

Stosowanie leku Majamil prolongatum z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować podczas lub bezpośrednio po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku, może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.
Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży przyjmowanie leku jest przeciwwskazane, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.
Lek może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie powinno się stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy, senność, zmęczenie lub zaburzenia widzenia powinni zaprzestać kierowania pojazdami lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Majamil prolongatum
Tabletki o przedłużonym działaniu MAJAMIL prolongatum zawierają żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MAJAMIL PROLONGATUM
Lek Majamil prolongatum należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej podczas lub bezpośrednio po posiłku, z dużą ilością wody. Tabletki nie należy rozgryzać.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:
Dorośli
100 mg (1 tabletka) na dobę.

Stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, przez najkrótszy możliwy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Leku nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Majamil prolongatum
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Objawy występujące po ostrym przedawkowaniu ograniczają się na ogół do bólu głowy, nudności, wymiotów, bólu w nadbrzuszu, krwawienia z przewodu pokarmowego, rzadko biegunki, dezorientacji, pobudzenia, śpiączki, senności, szumów usznych, zmęczenia, niekiedy drgawek. W rzadkich przypadkach ciężkiego zatrucia może wystąpić ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności wątroby.
W przypadku przypadkowego przyjęcia większej ilości tabletek niż zostało zalecone, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Majamil prolongatum

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Majamil prolongatum może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często
Więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów
Często
Mniej niż 1 na 10 ale więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów
Niezbyt często
Mniej niż 1 na 100 ale więcej niż 1 na 1,000 leczonych pacjentów
Rzadko
Mniej niż 1 na 1,000 ale więcej niż 1 na10,000 leczonych pacjentów
Bardzo rzadko
Mniej niż 1 na 10,000 leczonych pacjentów, nieznane (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia żołądka i jelit:
Często: bóle nadbrzusza, nudności, wymioty, biegunka, kurczowe bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, utrata apetytu.
Rzadko:zapalenie żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, smołowate stolce, krwawe biegunki), owrzodzenie żołądka lub jelit z krwawieniem lub bez krwawienia czy perforacji (mogą mieć czasami ciężki przebieg, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku). W przypadku wystąpienia takich objawów lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.
Bardzo rzadko: aftowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, zmiany w obrębie błony śluzowej przełyku, zaburzenia ze strony dolnego odcinka jelita grubego (np. niespecyficzne krwotoczne zapalenie okrężnicy i zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Cohna, uszkodzenie okrężnicy, zwężenie jelit), zapalenie trzustki, zaparcia.

Zaburzenia układu nerwowego
Często: bóle i zawroty głowy.
Rzadko: senność, uczucie nadmiernego zmęczenia.
Bardzo rzadko: zaburzenia czucia, parestezje (uczucie kłucia, palenia, mrowienia), zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, omamy, niepokój, drżenia, zaburzenia psychotyczne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zwłaszcza u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, np. z liszajem rumieniowatym układowym oraz z chorobami tkanki łącznej), z objawami takimi jak gorączka, sztywność karku, ból głowy, nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia takich objawów lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia psychiczne
Bardzo rzadko: dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia oka
Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie).

Zaburzenia ucha i błędnika
Często: zawroty głowy
Bardzo rzadko: zaburzenie słuchu, szumy uszne.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często:wysypka i wykwity skórne.
Rzadko: pokrzywka.
Bardzo rzadko: pęcherzowe wykwity skórne, wyprysk, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella (ostra toksyczna martwica naskórka), erytrodermia (złuszczające zapalenie skóry), utrata włosów, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, w tym choroba Schönleina-Henocha, świąd.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko: obrzęki
Bardzo rzadko: ostra niewydolność nerek, zmiany w moczu (np. krwiomocz, białkomocz), śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT).
Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (niekiedy piorunujące) z żółtaczką lub bez żółtaczki.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Bardzo rzadko: anemia hemolityczna, anemia plastyczna, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi) oraz agranulocytoza (brak granulocytów we krwi). Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). W przypadku wystąpienia takich objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia naczyniowe
Bardzo rzadko: zapalenie naczyń, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).
W związku z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zgłaszano także występowanie obrzęków.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Rzadko: astma (w tym duszność)
Bardzo rzadko: zapalenie płuc

Zaburzenia serca
Bardzo rzadko: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Rzadko: obrzęk
Bardzo rzadko:impotencja, zaburzenia smaku.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym hipotensja i wstrząs)
Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy)

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano także występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAJAMIL PROLONGATUM
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w suchym miejscu, chronić od światła.
Nie stosowaćleku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Majamil prolongatum

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy
1 tabletka zawiera 100 mg diklofenaku sodowego
Inne składniki leku to: Eudragit RS 30D, Eudragit L 100-55, Eudragit RS PO, celuloza proszek, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, powidon K-25, magnezu stearynian (stanowiące rdzeń tabletki) oraz hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa, lak (E 110), glikol propylenowy (stanowiące otoczkę tabletki).

Jak wygląda lek Majamil prolongatum i co zawiera opakowanie
Majamil prolongatum to tabletki pomarańczowe, okrągłe, dwuwypukłe z lekko chropowatą powierzchnią.
Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki:
05.10.2010 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0