Indapen SR

 
Twoje Leki - Indapen SR

Nazwa:

Indapen SR

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Indapen SR
1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Indapen SR i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku IndapenSR
3. Jak stosować lek IndapenSR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek IndapenSR
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK INDAPEN SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Indapen SR jest lekiem moczopędnym zmniejszającym ciśnienie tętnicze krwi.
Mechanizm działania polega na zwiększeniu wydalania moczu oraz bezpośrednim rozszerzeniu naczyń krwionośnych. Działanie leku utrzymuje się do 24 godzin.

Indapen SR jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INDAPEN SR
Kiedy nie stosowaćleku Indapen SR

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Indapen SR
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne sulfonamidy
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
jeśli u pacjenta występuje encefalopatia wątrobowa (zaburzenie funkcjonowania układu nerwowego na skutek uszkodzenia wątroby) lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby
jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapen SR
jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby
Indapamid może przyspieszyć rozwój encefalopatii wątrobowej. W razie wystąpienia objawów encefalopatii wątrobowej lek należy natychmiast odstawić.
jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek
Zmniejszona objętość krwi krążącej związana z utratą płynów (która może wystąpić na początku leczenia) może pogorszyć istniejącą już niewydolność nerek.
jeśli u pacjenta występuje cukrzyca
U pacjentów z cukrzycą, szczególnie u tych, u których współistnieje hipokaliemia, należy monitorować stężenie glukozy w surowicy
jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa
U pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego istnieje tendencja do zwiększania częstości napadów dny.
jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko hipokaliemii (małe stężenie potasu we krwi, objawiające się m.in. osłabieniem mięśni, drżeniem lub zaburzeniami rytmu serca)
Może dojść do rozwoju poważnych zaburzeń rytmu serca (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, niedożywionych, leczonych wieloma lekami, u pacjentów z marskością wątroby z obrzękami i wodobrzuszem, z chorobą wieńcową i niewydolnością serca oraz u pacjentów z wydłużonym odstępem QT).
jeśli u pacjenta występują zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu lekarz powinien zlecić badanie stężenia sodu, potasu i wapnia we krwi.
jeśli u pacjenta wystąpiła nadwrażliwość na światło
Jeśli reakcja nadwrażliwości na światło wystąpi podczas leczenia, zaleca się odstawienie leku. Jeżeli konieczne okaże się ponowne zastosowanie leku moczopędnego, zaleca się ochronę powierzchni skóry narażonej na działanie promieni słonecznych lub sztucznego prmieniowania UVA.
jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko hiperkalcemii (nadmierne stężenie wapnia w surowicy krwi, objawiające się m.in. brakiem apetytu, nudnościami, wymiotami lub zaburzeniem akcji serca)
Tiazydy i leki moczopędne o podobnym działaniu mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, powodując nieznaczną i przemijającą hiperkalcemię. Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W takim przypadku należy przerwać leczenie i wykonać badania oceniające czynność przytarczyc.

Lek może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów antydopingowych u sportowców.

Stosowanie leku Indapen SR u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak badań klinicznych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Stosowanie leku Indapen SR u pacjentów w podeszłym wieku
Produkt leczniczy Indapen SR może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku jedynie wówczas, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Lekarz skoryguje dawkę leku, uwzglęniając wiek, masę ciała i płeć pacjenta.

Stosowanie leku Indapen SR z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Możliwe jest, że indapamid może wchodzić w inerakcje z innymi lekami.

Leki, których nie należy stosować z indapamidem:
sole litu

Leki, które mogą zwiększać działanie leku Indapen SR lub ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:
grupa Ia leków przeciwarytmicznych (chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid),
grupa II leków przeciwarytmicznych (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),
niektóre leki przeciwpsychotyczne:
fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna),
benzamidy (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd),
butyrofenony (droperydol, haloperydol),
inne: beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna stosowana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, mizolastyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina (stosowana dożylnie),
niesteroidowe leki przeciwzapalne (podawane ogólnie), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2), duże dawki salicylanów,
inne leki powodujące hipokaliemię: amfoterycyna B (podawana dożylnie), glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy (podawane ogólnie), tetrakozaktyd, leki przeczyszczające pobudzające ruchy jelit,
baklofen,
preparaty naparstnicy,
leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),
inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), np. enalapryl, kaptopryl,
metformina,
środki cieniujące zawierające jod,
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki,
sole wapnia,
cyklosporyna, takrolimus,
kortykosteroidy, tetrakozatyd (podawany ogólnie).

Stosowanie z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu.
Indapamid może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku.

Indapamid przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Podczas stosowania leku Indapen SR, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas stosowania dodatkowo innego leku przeciwnadciśnieniowego, mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego. W takiej sytuacji zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Indapen SR
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDAPEN SR
Lek Indapen SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Zwykle stosuje się doustnie 1,5 mg (1 tabletkę) na dobę, najlepiej rano. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy ich kruszyć ani żuć.
W większych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego działania zmniejszającego ciśnienie tętnicze krwi.

Pominięcie zastosowania leku Indapen SR
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki lekuIndapen SR
W wyniku ostrego zatrucia mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (zmniejszone stężenie sodu i potasu we krwi), nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia tętniczego, kurcze mięśni, zawroty głowy, znużenie, dezorientacja, wielomocz lub skąpomocz, aż do bezmoczu (w wyniku zmniejszenia objętości krwi krążącej).
W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Może być konieczne wykonanie płukania żołądka lub inne odpowiednie leczenie w warunkach szpitalnych.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Indapen SR podobnie jak inne leki może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
wysypki grudkowo-plamiste.

niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):
plamica (choroba przebiegająca z objawami wysypki skórnej, bólu brzucha i stawów).

rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bóle głowy, parestezje,
nudności, zaparcia, suchość w jamie ustnej.

bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków), leukopenia (zmniejszenie ogólnej liczby krwinek białych we krwi), agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów (rodzaj krwinek białych) we krwi), niedokrwistość aplastyczna (zmniejszenie liczby krwinek, w skutek braku lub niecałkowitego wykształcenia szpiku kostnego), niedokrwistość hemolityczna (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych),
arytmia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zapalenie trzustki, niewydolność nerek, zaburzenia czynności wątroby,
obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychania) i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka i obnażenia dużych powierzchni skóry), zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych),
hiperkalcemia.

częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych:
u pacjentów z niewydolnością wątroby możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej,
możliwość nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego,
odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło,
hipokaliemia szczególnie niebezpieczna u pacjentów, u których ryzyko rozwoju hipokaliemii jest największe, z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca oraz zwiększenia toksyczności preparatów naparstnicy.
hiponatremia (zmniejszone stężenie sodu we krwi) z hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi krążącej) powodujące odwodnienie (zwiększone ryzyko odwodnienia u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością serca) oraz ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała np. z siedzącej na stojącą) spadki ciśnienia tętniczego krwi. Współistniejąca utrata jonów chlorkowych może prowadzić do nieznacznie nasilonej, wtórnej, wyrównanej zasadowicy metabolicznej.
zwiększone stężenie kwasu moczowego i glukozy we krwi. U pacjentów z cukrzycą lub dną moczanową lekarz powinien rozważyć zasadność stosowania leków moczopędnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDAPEN SR
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Indapen SR
Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka zawiera 1,5 mg indapamidu.
Inne składniki leku to laktoza jednowodna, karbomer, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna i talk, stanowiące rdzeń tabletki, oraz hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, makrogol 3000, glicerolu trójoctan, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172) i żelaza tlenek czarny (E172), stanowiące otoczkę tabletki.

Jak wygląda lek Indapen SR i co zawiera opakowanie
Indapen SRto tabletki koloru jasnoróżowego, okrągłe, obustronnie wypukłe.
Jedno opakowanie leku zawiera 28, 30, 56 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki:
02.11.2010 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: EVA - 26/02/2013, 12:56
Lek powinien likwidować schorzenie,a ten "lek"powoduje odwodnienie,zmiejsza poziom potasu w krwi.Uwaga bo skutki mogą być opłakane!

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012