Indapen

 
Twoje Leki - Indapen

Nazwa:

Indapen

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Indapen
2,5 mg, tabletki powlekane

Indapamidum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Indapen i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Indapen
3. Jak stosować lek Indapen
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Indapen
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK INDAPEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Są to tabletki powlekane, zawierające indapamid jako substancję czynną. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Większość leków moczopędnych zwiększa objętość moczu wydzielanego przez nerki. Indapamid różni się jednak od innych leków moczopędnych, gdyż powoduje jedynie lekkie zwiększenie objętości wytwarzanego moczu.

Lek Indapen jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego samoistnego).


2. ZANIM SIĘ ZASTOSUJE LEK INDAPEN
Kiedy nie stosować leku Indapen

jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na indapamid, sulfonamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (bezmocz),
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (choroba niszcząca mózg),
jeśli u pacjenta występuje za małe stężenie potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapen
jeśli u pacjenta występują choroby wątroby lub nerek,
jeśli u pacjenta występuje cukrzyca,
jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa,
jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca,
jeśli u pacjenta ma zostać przeprowadzone badanie oceniające czynność przytarczyc.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje reakcja uczuleniowa na światło.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z sytuacji wymienionych powyżej lub ma wątpliwości dotyczące stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz może zalecić przeprowadzenie badań, aby ocenić czy nie zmniejszyło się stężenie potasu lub sodu lub zwiększyło stężenie wapnia we krwi.

Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek Indapen zawiera substancję czynną, która może powodować fałszywie dodatni wynik testu antydopingowego.

Stosowanie z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są dostępne bez recepty.

Nie należy stosować leku Indapen jednocześnie z litem (stosowanym w leczeniu depresji) z uwagi na ryzyko zwiększenia stężenia litu we krwi.

Należy upewnić się, że lekarz został poinformowany o stosowaniu przez pacjenta następujących leków, ponieważ może być konieczne zachowanie szczególnej ostrożności:
leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, preparaty naparstnicy),
leki przeciwpsychotyczne, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia: pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), benzamidy (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol).
beprydyl (stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, powodującej ból w klatce piersiowej),
cyzapryd, dyfemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych)
sparfloksacyna, moksyfloksacyna, podawane dożylnie amfoterycyna B lub erytromycyna (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń),
halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii),
mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak wysoka gorączka),
pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc),
niesteroidowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego,
doustnie podawane kortykosteroidy, stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów,
baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni, występującej w takich chorobach, jak stwardnienie rozsiane),
inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi i niewydolności serca),
leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),
leki przeczyszczające o działaniu osmotycznym,
metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy),
środki cieniujące zawierające jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena),
tabletki zawierające wapń lub inne środki uzupełniające niedobór wapnia,
cyklosporyna, takrolimus lub inne leki hamujące czynność układu odpornościowego po przeszczepieniu narządów lub stosowane w leczeniu chorób z autoagresji lub ciężkich chorób reumatycznych lub dermatologicznych,
tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna).

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku Indapen w czasie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Należy wówczas, tak szybko jak jest to możliwe, zastosować inne leczenie.
Substancja czynna przenika do mleka. Karmienie piersią nie jest zalecane w okresie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Indapen może powodować działania niepożądane, związane z obniżaniem się ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia (patrz punkt 4). Występują one częściej na początku leczenia oraz po zwiększeniu dawki. W takiej sytuacji należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu lub wykonywania innych czynności wymagających koncentracji.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDAPEN
Stosuje się 1 tabletkę na dobę, rano.
Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.
Leczenie nadciśnienia zazwyczaj jest długotrwałe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapen
Bardzo duże dawki indapamidu mogą powodować nudności, wymioty, niskie ciśnienie tętnicze, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientację oraz zmiany ilości moczu wytwarzanego w nerkach.
W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdyż może być konieczne płukanie żołądka lub podjęcie innych działań w warunkach szpitalnych.

Pominięcie zastosowania leku Indapen
W przypadku pominięcia dawki leku, następną dawkę należy przyjąć jak zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapen
Ponieważ leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi trwa zazwyczaj do końca życia, należy skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania preparatu.

W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących stosowania tego leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Indapen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić:
- często (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10, ale częściej niż u 1 pacjenta na 100):
małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni;
wysypka (szczególnie u osób skłonnych do reakcji alergicznych lub chorych na astmę);

- niezbyt często (rzadziej niż u 1 pacjenta na 100, ale częściej niż u 1 pacjenta na 1000):
wymioty;
plamica (szczególnie u osób skłonnych do reakcji alergicznych lub chorych na astmę);

- rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000, ale częściej niż u 1 pacjenta na 10 000):
uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy, mrowienie (parestezje);
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zaparcia), suchość w ustach;

- bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):
zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi;
choroby nerek lub wątroby;
zapalenie trzustki (powodujące ból w nadbrzuszu);
zmiany w składzie komórek krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje łatwe tworzenie się siniaków oraz krwawienia z nosa), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek, co może powodować występowanie niewyjaśnionej gorączki, bolesność gardła lub inne objawy podobne jak w grypie – w przypadku ich pojawienia należy skontaktować się z lekarzem) i niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek);
obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, ciężkie reakcje skórne. Obrzęk naczynioruchowy charakteryzuje się opuchlizną skóry kończyn lub twarzy, ust lub języka, błon śluzowych gardła lub dróg oddechowych, co powoduje skrócenie oddechu lub trudności w przełykaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

- nie znana:
możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej (choroby uszkadzającej mózg), u pacjentów z niewydolnością wątroby;
możliwość nasilenia objawów występującego tocznia rumieniowatego układowego (rodzaj kolagenozy);
reakcje uczuleniowe na światło (zmiana wyglądu skóry) po ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA;
zmiany w wynikach badań laboratoryjnych: zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (co może powodować odwodnienie i obniżenie ciśnienia krwi), zwiększenie stężenia kwasu moczowego (substancji, która może powodować pogorszenie występującej dny moczanowej objawiającej się bolesnością stawu lub stawów, szczególnie stóp), zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Lekarz może zalecić badanie krwi.

Jeśli działania niepożądane nasilają się lub występują inne działania niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDAPEN
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Indapen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Indapen

Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka zawiera 2,5 mg indapamidu.
Inne składniki leku to:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian
otoczka: hypromeloza, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek tytanu (E 171).

Jak wygląda lek Indapen i co zawiera opakowanie
Lek Indapen to okrągłe, białe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.
Opakowanie zawiera 20, 30 lub 60 tabletek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki:
11.03.2011 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012