Hydrochlorothiazidum Polpharma 12,5mg/25mg

 
Twoje Leki - Hydrochlorothiazidum Polpharma 12,5mg/25mg

Nazwa:

Hydrochlorothiazidum Polpharma 12,5mg/25mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Hydrochlorothiazidum Polpharma; 12,5 mg, tabletki
Hydrochlorothiazidum Polpharma; 25 mg, tabletki

(Hydrochlorothiazidum)

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Hydrochlorothiazidum Polpharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydrochlorothiazidum Polpharma
3. Jak stosować lek Hydrochlorothiazidum Polpharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Hydrochlorothiazidum Polpharma
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Hydrochlorothiazidum Polpharma jest lekiem o umiarkowanym działaniu moczopędnym.
Zwiększa objętość moczu oraz wydalanego z nim sodu, potasu, magnezu, fosforanów i chlorków, zmniejsza natomiast wydalanie z moczem wapnia.
Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Działanie moczopędne rozpoczyna się po 2 godzinach od chwili podania, a maksymalne działanie występuje po 3 do 6 godzinach. Czas działania moczopędnego po pojedynczej dawce leku wynosi 6 do 12 godzin.

Hydrochlorothiazidum Polpharma jest wskazany:
W obrzękach:
w zastoinowej niewydolności serca
w marskości wątroby
w zaburzeniach czynności nerek (np. w zespole nerczycowym, w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek).
W nadciśnieniu tętniczym:
Hydrochlorothiazidum Polpharma stosowany jest razem z innymi lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA

Nie należy stosować leku Hydrochlorothiazidum Polpharma u pacjentów:
z bezmoczem
z nadwrażliwością na lek lub inne preparaty z grupy pochodnych sulfonamidów
z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby
z chorobą Addisona
z podwyższonym stężeniem wapnia w surowicy
w okresie karmienia piersią
leczonych jednocześnie preparatami litu.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Hydrochlorothiazidum Polpharma:
Hydrochlorotiazyd może zaburzać równowagę wodno – elektrolitową, dlatego podczas dłuższego stosowania tego leku zaleca się kontrolę stężenia elektrolitów (sodu, potasu, magnezu, chlorków). Wskazana jest także dieta bogata w potas, co zapobiega obniżeniu się poziomu potasu w surowicy krwi (hipokaliemia). Na hipokaliemię narażeni są szczególnie pacjenci z marskością wątroby. Hipokaliemia u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy zwiększa toksyczność tych leków.Następujące objawy wskazują na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej: suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, stan letargiczny, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, przyspieszone bicie serca, nudności i wymioty.
Hydrochlorotiazyd może przyspieszyć wystąpienie lub nasilić objawy mocznicy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Konieczne jest wówczas odstawienie leku.
Hydrochlorotiazyd może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i zwiększyć stężenie cholesterolu.
U pacjentów z cukrzycą utajoną leczenie hydrochlorotiazydem może spowodować ujawnienie się cukrzycy.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni stosować lek ostrożnie, ponieważ nawet nieznaczne zaburzenia elektrolitowe mogą wywołać śpiączkę wątrobową.
Hydrochlorotiazyd może zwiększyć stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i wywołać dnę moczanową.
Hydrochlorotiazyd może zaostrzyć objawy układowego tocznia rumieniowatego.

Stosowanie z jedzeniem i piciem:
Jedzenie i picie nie wpływa na działanie hydrochlorotiazydu, można go podawać niezależnie od pór posiłków.

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi, jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Lek nie powinien być stosowany w ciąży, dlatego lekarz zaleci stosowanie innego leku zamiast Hydrochlorothiazidum Polpharma. Jest to spowodowane tym, że hydrochlorotiazyd przenika przez barierę łożyskową i jego stosowanie po 3 miesiącu ciąży może spowodować uszkodzenie płodu i noworodka.
Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego. Dlatego leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią z uwagi na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:
U pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia i schorzeniami wątroby, podczas upałów może wystąpić niski poziom sodu w surowicy krwi. Na takie zaburzenia narażeni są szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, kobiety, osoby z niską masą ciała, stosujący dietę niskosodową i przyjmujący doustnie małe ilości płynów. W tych stanach należy ograniczyć podaż płynów do 500 ml dziennie i odstawić lek moczopędny.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, dlatego istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych i obsługą urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.
Podczas równoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu z kortykosteroidami, kortykotropiną i amfoterycyną B, może się nasilić hipokaliemia.
U pacjentów z cukrzycą, stosujących hydrochlorotiazyd, może wystąpić zwiększone zapotrzebowanie na insulinę i doustne leki przeciwcukrzycowe.
Podczas stosowania hydrochlorotiazydu z barbituranami (np. fenobarbitalem), opioidami i alkoholem może się nasilić niedociśnienie ortostatyczne.
U pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy hydrochlorotiazyd zwiększa toksyczność tych leków.
Hydrochlorotiazyd zwiększa toksyczność soli litu.
Podczas równoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa się ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. Leki te mogą również zmniejszać moczopędne, sodopędne i przeciwnadciśnieniowe działanie hydrochlorotiazydu.
Podczas jednoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu z niektórymi lekami przeciwnadciśnieniowymi np. z guanetydyną, metyldopą lub lekami blokującymi zwoje, może wystąpić ciężka postać niedociśnienia ortostatycznego.
Cholestyramina i kolestypol mogą wiązać hydrochlorotiazyd i zmniejszać jego wchłanianie z przewodu pokarmowego (hydrochlorotiazyd należy stosować na 2 godziny przed zastosowaniem tych preparatów).
Hydrochlorotiazyd nasila zwiotczające mięśnie działanie tubokuraryny.
W testach laboratoryjnych wykonywanych podczas leczenia hydrochlorotiazydem można uzyskiwać fałszywie ujemne wyniki w oznaczeniach tyraminy i fentolaminy oraz w teście histaminowym guza chromochłonnego nadnerczy.
Hydrochlorotiazyd należy odstawić przed wykonaniem prób czynnościowych przytarczyc, ponieważ lek wpływa na metabolizm wapnia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA


Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

W obrzękach
U dorosłych:
początkowo od 25 do 75 mg na dobę jednorazowo lub w 2 mniejszych dawkach. Po uzyskaniu poprawy dawkę zmniejsza się stopniowo do dawki podtrzymującej, którą podaje się co drugą dobę. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

W nadciśnieniu tętniczym krwi
U dorosłych:
od 12,5 mg do 25 mg na dobę jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych (w monoterapii lub z innym lekiem przeciwnadciśnieniowym). Nie należy przekraczać dawki 50 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Dawka leku u tych pacjentów powinna być odpowiednia do stanu czynnościowego nerek i reakcji pacjenta na lek.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hydrochlorothiazidum Polpharma niż zalecana
Najczęstszymi objawami przedawkowania leku mogą być: utrata wody i elektrolitów, przyspieszone bicie serca, niedociśnienie, wstrząs, osłabienie, stany splątania, zawroty głowy, kurcze mięśni łydek, parestezje (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach), zmęczenie, skąpomocz lub bezmocz, utrata świadomości, nudności, wymioty, pragnienie.

W przypadku pominięcia dawki leku Hydrochlorothiazidum Polpharma
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki, która nie została przyjęta w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hydrochlorothiazidum Polpharma niż zalecana

W razie przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Przerwanie stosowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma
Nie należy przerywać leczenia lub zmieniać samemu dawkowania bez porozumienia się w pierwszej kolejności z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Hydrochlorothiazidum Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń elektrolitowych, takich jak: spadek stężenia potasu, sodu i magnezu w surowicy krwi oraz alkaloza metaboliczna.

Hydrocholorothiazidum Polpharma może powodować wystąpienie następujących działań niepożądanych: Brak apetytu, podrażnienie śluzówki żołądka, nudności, wymioty, skurcze, biegunka lub zaparcia. Niekiedy może pojawić się żółtaczka, zapalenie trzustki i ślinianek. Zawroty i bóle głowy, parestezje (uczucie kłucia, palenia i mrowienia w kończynach).

Mogą wystąpić zaburzenia widzenia (widzenie w żółtym kolorze). Nadwrażliwość na światło, wysypka, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, gorączka, plamice, guzkowe zapalenie okołotętnicze, alergiczne zapalenie płuc i obrzęk płuc, reakcje anafilaktyczne oraz toksyczna martwica naskórka. Mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek oraz śródmiąższowe zapalenie nerek.

Niekiedy występuje zmniejszenie liczby krwinek białych, płytek krwi, a także niedokrwistość.

Następstwem niedoboru potasu mogą być zaburzenia czynności serca, objawiające się zaburzeniami w ekg oraz zmianami rytmu serca. Zaburzenia te mogą być groźne dla życia u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy. Hydrochlorotiazyd może wywołać niedociśnienie również ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą). Mogą wystąpić także hiperglikemia (podwyższone stężenie glukozy we krwi), glikozuria (obecność glukozy w moczu), hiperurykemia (podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi), zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz skurcze mięśni, osłabienie, niepokój ruchowy, impotencja, niewyraźne widzenie (przemijające). W przypadku zaobserwowania wymienionych objawów należy odstawić lek Hydrochlorothiazidum Polpharma i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Hydrochlorothiazidum Polpharma mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hydrochlorothiazidum Polpharma
Substancją czynną leku jest hydrochlorotiazyd. 1 tabletka zawiera jako substancję czynną 12,5 mg lub 25 mg hydrochlorotiazydu.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Hydrochlorothiazidum Polpharma i co zawiera opakowanie

Tabletki 12,5 mg są to tabletki białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.
Tabletki 25 mg są to tabletki białe, okrągłe, płaskie, z kreską dzielącą.
Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19. 83-200 Starogard Gdański

Data zatwierdzenia ulotki:
20.04.2011 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012