Heviran 200mg/400mg/800mg

 
Twoje Leki - Heviran 200mg/400mg/800mg

Nazwa:

Heviran 200mg/400mg/800mg

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Heviran, 200 mg, tabletki powlekane
Heviran, 400 mg, tabletki powlekane
Heviran, 800 mg, tabletki powlekane

Aciclovirum

Lek wydawany na podstawie recepty.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Heviran i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heviran
3. Jak stosować lek Heviran
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Heviran
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK HEVIRAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Heviran jest lekiem przeciwwirusowym.
Stosuje się go w:
leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych;
zapobieganiu nawrotom opryszczki pospoliteju pacjentów z prawidłową odpornością
leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HEVIRAN

Kiedy nie stosować leku Heviran

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników leku Heviran.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Heviran
Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek.
Jeśli pacjent jest odwodniony.
U pacjentów w podeszłym wieku.

Podczas leczenia pacjent powinien spożywać dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek oraz zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a w szczególności o stosowaniu leków:
probenecyd - lek stosowany w dnie moczanowej
cymetydyna - lek stosowany głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy

Stosowanie leku Heviran z jedzeniem i piciem
Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa zagrożenie dla płodu.
Acyklowir przenika do mleka kobiecego. Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych u karmionego dziecka, w porozumieniu z lekarzem należy podjąć decyzję czy nie przyjmować leku, czy zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować działania niepożądane, które zaburzają zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewien, że czuje się dobrze.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HEVIRAN

Lek Heviran należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawki leku mogą być różne dla różnych pacjentów.
Leczenie należy rozpoczynać bezzwłocznie po rozpoznaniu zakażenia.

Podczas leczenia zaleca się spożywać dużo płynów, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia nerek oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożądanych.

Tabletki należy połykać popijając wodą.

Dawkowanie u dorosłych

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej
Lek należy przyjmować w dawce 200 mg pięć razy na dobę (mniej więcej co 4 godziny) z przerwą nocną. Lek stosuje się zwykle przez 5 dni, ale w przypadku ciężkich zakażeń pierwotnych lekarz może przedłużyć kurację.
Pacjentom ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego, lekarz może podwoić dawkę do 400 mg lub rozważyć dożylne podawanie leku.

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej
Lek należy przyjmować w dawce 200 mg cztery razy na dobę (mniej więcej co 6 godzin).
Jednak u niektórych pacjentów lekarz może zastosować inny sposób dawkowania leku: 400 mg dwa razy na dobę (mniej więcej co 12 godzin) lub nawet 800 mg raz na dobę.
Dawka stopniowo zmniejszana przez lekarza do 200 mg trzy razy na dobę (co około 8 godzin) lub nawet dwa razy na dobę (mniej więcej co 12 godzin) również może wykazywać działanie lecznicze.

Lekarz prowadzący zleci przerwanie leczenia co 6 do 12 miesięcy w celu obserwacji ewentualnych zmian w przebiegu choroby.

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca
Lek należy przyjmować w dawce 800 mg pięć razy na dobę (mniej więcej co 4 godziny), z przerwą nocną. Lek stosuje się zwykle przez 7 dni. U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepieniu szpiku) lub z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego), lekarz może rozważyć dożylne podawanie leku.

Dawkowanie w zaburzeniach czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniach czynności nerek lekarz może rozpocząć leczenie mniejszymi dawkami leku, dostosowanymi indywidualnie w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może rozpocząć leczenie mniejszymi dawkami leku.

Dawkowanie u dzieci
Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej
Dzieci w wieku 2 lat i powyżej - dawka jak dla dorosłych, czyli 200 mg cztery razy na dobę (mniej więcej co 6 godzin).

Leczenie zakażeń wirusem ospy wietrznej
Dzieci w wieku od 6 lat - 800 mg cztery razy na dobę.
Dzieci w wieku 2 do 5 lat - 400 mg cztery razy na dobę.

Lekarz może też określić dawkę dokładniej, obliczając 20 mg/kg masy ciała (do maksymalnej dawki 800 mg) cztery razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heviran
W razie przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który podejmie odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Heviran
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli jest już pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki nie przyjętej w stosownym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Heviran
Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet jeśli pacjent czuje się zdrowy, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Heviran może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się poniższych rzadkich (występujących u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów) objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:
duszność, obrzęk naczynioruchowy (np. opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, powodującego zaburzenia oddychania)
reakcja alergiczna [objawiająca się często wysypkami skórnymi, pęcherzami na skórze i owrzodzeniami ust i (lub) oczu, niekiedy z wysoką temperaturą].

Podczas leczenia mogą także wystąpić następujące objawy niepożądane.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów):
bóle głowy, zawroty głowy
nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
swędzenie, wysypki (w tym z nadwrażliwości na światło)
zmęczenie, gorączka

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów):
pokrzywka
nasilone wypadanie włosów

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):
pobudzenie, drżenie
zaburzenia koordynacji ruchów (ataksja)
zaburzenia mowy
dezorientacja, omamy
objawy psychotyczne
uszkodzenie mózgu (encefalopatia)
drgawki, senność, śpiączka
zapalenie wątroby i żółtaczka
ostra niewydolność nerek, ból nerek.

Heviran może spowodować zmiany w obrazie krwi i dlatego lekarz może zalecić przeprowadzenie badań kontrolnych krwi. W czasie leczenia mogą wystąpić:
Rzadko
zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi (substancje, które wskazują jaka jest czynność nerek).
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i bilirubiny w surowicy (substancje, które wskazują jaka jest czynność wątroby).

Bardzo rzadko
zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie. Jeśli wystąpią siniaki, czerwone lub purpurowe plamy na skórze z niewyjaśnionej przyczyny, należy poinformować lekarza.
zmniejszenie liczby krwinek białych lub niedokrwistość (anemia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywaĆ lek Heviran

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Heviran
Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru.
Inne składniki leku to:
rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian;
otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, trietylu cytrynian, talk.

Jak wygląda lek Heviran i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane 200 mg i 400 mg są barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe.
Tabletki powlekane 800 mg są barwy białej, podłużne, obustronnie wypukłe, z linią podziału.
Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Data zatwierdzenia ulotki:
22.02.2012 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012