Flucofast

 
Twoje Leki - Flucofast

Nazwa:

Flucofast

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Flucofast
(Fluconazolum)

Lek wydawany na podstawie recepty.

50 mg, kapsułki
150 mg, kapsułki


Skład:
1 kapsułka zawiera:
Substancję czynną: Flukonazol 50 mg lub 150 mg
Substancje pomocnicze:
Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan.
W skład otoczki wchodzą: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

W opakowaniu znajduje się:
Flucofast, 50 mg: kartonik z ulotką zawierający 1 lub 2 blistry po 7 kapsułek.
Flucofast, 150 mg: kartonik z ulotką zawierający 1 kapsułkę w blistrze.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Medana Pharma S.A.
98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Flucofast i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się lek Flucofast.
3. Jak stosować lek Flucofast.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku Flucofast.
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Flucofast.

1. Co to jest lek Flucofast i w jakim celu się go stosuje.
Flucofast w postaci kapsułek zawiera 50 mg lub 150 mg substancji czynnej flukonazolu. Należy do nowej klasy leków przeciwgrzybiczych – triazoli. Jest silnym i specyficznym inhibitorem syntezy ergosterolu, podstawowego składnika błony komórkowej grzyba. Flukonazol wykazuje dużą swoistość w stosunku do występujących u grzybów enzymów zależnych od cytochromu P-450.
Flukonazol wykazuje aktywność wobec grzybów z rodzaju Candida (z wyjątkiem C.krusei i kilku szczepów C. glabrata), Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis oraz wobec dermatofitów.
Lek bardzo dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do płynu mózgowo - rdzeniowego.

Wskazania do stosowania
Kandydoza błon śluzowych, która może obejmować: jamę ustną, gardło, przełyk. Nieinwazyjne zakażenie układu oddechowego. Przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej (związana ze stosowaniem protez zębowych). Lek można stosować u chorych z zachowaną i upośledzoną czynnością układu immunologicznego.
Kandydoza układowa, włącznie z obecnością drożdżaków we krwi, kandydoza rozsiana i inne postacie kandydozy inwazyjnej. Zakażenie otrzewnej, wsierdzia oraz dróg oddechowych i moczowych. Można też leczyć chorych z nowotworami złośliwymi, chorych przebywających na oddziale intensywnej terapii, takich, u których stosuje się leczenie cytostatyczne lub immunosupresyjne oraz u innych chorych, u których stwierdza się czynniki predysponujące do zakażenia drożdżakami.

Kandydoza narządów płciowych
, kandydoza pochwy ostra i nawracająca, drożdżakowe zapalenie żołędzi.

Kryptokokoza włącznie z kryptokokowym zapaleniem opon mózgowo - rdzeniowych oraz zakażenia kryptokokami o innej lokalizacji (np. skóra, płuca). Lek można stosować u osób z prawidłową bądź zaburzoną odpowiedzią immunologiczną (np. zakażonych wirusem HIV, w trakcie przygotowania do zabiegu przeszczepu narządów, immunosupresja z innych przyczyn). Flukonazol można stosować
w leczeniu podtrzymującym u chorych na AIDS, by zapobiec nawrotowi kryptokokozy.

Grzybice skóry: grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej, grzybica pachwin, łupież pstry i zakażenia skórne wywołane przez drożdże.

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Candida u chorych z obniżoną odpornością, ze względu na ryzyko wystąpienia neutropenii w następstwie leczenia cytotoksycznego, radioterapii, oraz
u pacjentów po transplantacji szpiku.

2. Zanim zastosuje się lek Flucofast.
Nie należy stosować leku Flucofast:

- jeśli występuje nadwrażliwość na ten lek, inne pochodne azolowe lub na którąkolwiek z zastosowanych substancji pomocniczych,
- z niektórymi lekami, które wydłużają odstęp QT, takimi jak: cyzapryd, astemizol, terfenadyna, pimozyd i chinidyna i są metabolizowane przez enzym CYP3A4
- w okresie karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując Flucofast:
- u pacjentów zakażonych wirusem HIV, ponieważ częściej występują ciężkie, skórne działania niepożądane (np. toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona);
- w przypadku wystąpienia wysypki u pacjentów, u których leczone są zmiany powierzchniowe lub zakażenia układowe lek należy odstawić.

W rzadkich przypadkach przyjmowanie flukonazolu może prowadzić do wydłużenia odstępu QT oraz częstoskurczu komorowego torsade de pointes. Należy zachować ostrożność w stosowaniu flukonazolu u pacjentów, u których występują predyspozycje do wystąpienia arytmii, zwłaszcza w sytuacji:
wrodzonego lub nabytego wydłużenia odstępu QT,
kardiomiopatii, szczególnie z towarzysząca niewydolnością serca,
bradykardii zatokowej,
objawowych zaburzeń rytmu serca,
jednoczesnego stosowania leków, które nie są metabolizowane przez izoenzym CYP3 A4, ale powodują wydłużenie odstępu QT.

Zaburzenia elektrolitowe takie jak: hipokalemia, hipomagnezemia i hipokalcemia należy wyrównać przed rozpoczęciem stosowania flukonazolu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Flucofast z jedzeniem i piciem:

Rodzaj pokarmu nie ma istotnego wpływu na wchłanianie flukonazolu.

Stosowanie leku Flucofast u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.
- u pacjentów z niewydolnością nerek, należy modyfikować dawkę w zależności od klirensu kreatyniny (patrz również dawkowanie);
- u osób z niewydolnością wątroby, leczenie flukonazolem może być przyczyną zaburzeń czynności wątroby, dlatego też należy bardzo ostrożnie stosować preparat, u pacjentów, u których wystąpiły lub nasiliły się objawy niewydolności wątroby, należy rozważyć zasadność dalszego leczenia flukonazolem.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Przed użyciem leku należy poinformować lekarza o istniejącej lub możliwej ciąży.
Flukonazolu nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

W przypadku konieczności leczenia kobiety w wieku rozrodczym należy równocześnie stosować u niej skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Flucofast nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flucofast:
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania Flucofastu z następującymi lekami:
Alfentanyl - w przypadku jednoczesnego przyjmowania flukonazolu w dawce 400 mg i alfentanylu w dawce 20 μg/kg dożylnie konieczna może być modyfikacja dawki flukonazolu.
Amitryptylina - należy monitorować jej stężenie i w razie konieczności zmodyfikować jej dawkę.
Benzodiazepiny - flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie ośrodkowe benzodiazepin.
Antagoniści kanału wapniowego - w trakcie równoległego stosowania flukonazolu i felodypiny, isradypiny lub nifedypiny mogą wystąpić obrzęk obwodowy i/lub zwiększenie stężenia antagonistów wapnia w surowicy.
Celekoksyb - u pacjentów leczonych jednocześnie flukonazolem i celeboksydem zaleca się zmniejszenie dawki celekoksybu o połowę.
Leki przeciwzakrzepowe - należy obserwować pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe, ponieważ może wystąpić wydłużenie czasu protrombinowego.
Pochodne sulfonylomocznika - flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie doustnych leków hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika (chlorpropamidu, glibenklamidu, glipizydu i tolbutamidu) u zdrowych ochotników. U pacjentów z cukrzycą flukonazol może być stosowany jednocześnie z podawanymi doustnie pochodnymi sulfonylomocznika, ale należy pamiętać o możliwości wystąpienia hipoglikemii i ściśle monitorować stężenie glukozy we krwi.
Fenytoina, teofilina – flukonazol zwiększa w znacznym stopniu stężenie tych leków w surowicy, dlatego też, jeżeli zachodzi konieczność stosowania któregokolwiek z nich jednocześnie z flukonazolem, należy sprawdzać stężenie fenytoiny i teofiliny i odpowiednio modyfikować ich dawkowanie.
Prednizon - pacjentów otrzymujących długotrwałą terapię flukonazolem i prednizonem należy uważnie obserwować pod kątem objawów niewydolności nadnerczy po odstawieniu flukonazolu.
Ryfampicyna - jednoczesne przyjmowanie ryfampicyny i flukonazolu powodowało skrócenie okresu półtrwania flukonazolu o 20%, dlatego u pacjentów leczonych jednocześnie tymi dwoma lekami należy rozważyć zwiększenie dawek flukonazolu.
Hydrochlorotiazyd - nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania flukonazolu u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki moczopędne, jednak pacjentów tych należy obserwować,ponieważ w badaniu interakcji farmakokinetycznej u zdrowych ochotników, u których stosowano jednocześnie flukonazol i hydrochlorotiazyd w dawkach wielokrotnych, stężenie flukonazolu w osoczu zwiększało się o 40%.
Cyzaprid, terfenadyna - podczas jednoczesnego podawania flukonazolu z cyzapridem lub terfenadyną występowały ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsades de pointes), dlatego leków tych nie należy stosować w tym samym czasie.
Astemizol - jednoczesne stosowanie flukonazolu i astemizolu jest przeciwwskazane ze względu na potencjalne ciężkie, nawet kończące się zgonem, zaburzenia czynności serca.
Ryfabutyna, zydowudyna, takrolimus, syrolimus - zaleca się zachowanie dużej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia ryfabutyną, zydowudyną i takrolimusem, ponieważ następuje zwiększenie stężenia tych leków w surowicy co może prowadzić do związanych z nimi działań niepożądanych.
Cyklosporyna - flukonazol powoduje podwyższenie poziomu cyklosporyny w surowicy i nasila jej działanie nefrotoksyczne. Podczas podawania flukonazolu i cyklosporyny, szczególnie u pacjentów po przeszczepie nerki, zaleca się stałą kontrolę stężenia cyklosporyny w surowicy oraz regularne kontrole poziomu kreatyniny.
Dydanozyna - korzystne może być podawanie flukonazolu przed dydanozyną.
Halofantryna - może wystąpić zahamowanie metabolizmu halofantryny.
Inhibitory reduktazy HMG-CoA - zaleca się ostrożność, gdy jednoczesne podawanie flukonazolu i inhibitorów reduktazy HMG-CoA jest konieczne. Taka kombinacja może wymagać zmniejszenia dawki inhibitorów reduktazy HMG-CoA.
Losartan - flukonazol hamuje przemianę losartanu do jego czynnego metabolitu. Zaleca się, aby pacjentów otrzymujących taką kombinację obserwować w celu kontroli nadciśnienia.
Trimetreksat -flukonazol może hamować metabolizm trimetreksatu, prowadząc do zwiększenia stężenia trimetreksatu w osoczu. Jeżeli nie można uniknąć takiej kombinacji, należy uważnie monitorować stężenie trimetreksatu surowicy i objawy toksyczności.

3. Jak stosować lek Flucofast.
Lek Flucofast należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Doustnie.
Dawkę dobową flukonazolu należy ustalić na podstawie rodzaju i nasilenia schorzenia grzybiczego. W większości przypadków drożdżycy pochwy wystarcza leczenie jedną dawką. Leczenie infekcji wymagających podawania wielu dawek leku należy prowadzić do chwili gdy parametry kliniczne i laboratoryjne wskażą, iż ustąpiło czynne zakażenie grzybicze. Niedostatecznie długie leczenie może prowadzić do nawrotu aktywnego zakażenia. Chorzy na AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) z kryptokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych lub nawrotową kandydozą jamy ustnej wymagają zazwyczaj leczenia podtrzymującego w celu zapobiegania nawrotom.
Dorośli
W kandydozie jamy ustnej i gardła dawka wynosi zwykle 50 mg raz na dobę i podaje się ją przez
7-14 dni. Jeżeli zajdzie konieczność, u chorych z ciężko upośledzoną czynnością układu immunologicznego, leczenie można przedłużyć. W przypadku zanikowej kandydozy jamy ustnej, związanej z używaniem protez zębowych, podaje się zazwyczaj 50 mg raz na dobę przez 14 dni, jednocześnie stosując na protezy środki odkażające. W przypadku kandydozy innych śluzówek (za wyjątkiem drożdżycy pochwy), np. zapalenia błony śluzowej przełyku, nieinwazyjnej postaci grzybicy oskrzelowo-płucnej, zakażenia dróg moczowych spowodowanych przez Candida sp., skuteczną dawką jest zazwyczaj 50 mg dobę, którą stosuje się przez 14-30 dni. W szczególnie ciężkich przypadkach zakażenia śluzówek drożdżakami (C.albicans) dawkę można zwiększyć do 100 mg.
W przypadku posocznicy drożdżakowej (kandydemii), kandydozy rozsianej i w innych inwazyjnych zakażeniach drożdżakami, podaje się najczęściej 400 mg pierwszego dnia, a następnie 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększyć do 400 mg na dobę. Czas trwania leczenia zależy od przebiegu klinicznego.
W drożdżycy pochwy, drożdżakowym zapaleniu żołędzi należy podać flukonazol w jednorazowej dawce 150 mg.
W kryptokowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i w kryptokokozie o innej lokalizacji stosuje się zwykle 400 mg pierwszego dnia, a następnie 200-400 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej i wyników badań mikologicznych, lecz z reguły w kryptokokowym zapaleniu opon mózgowo–rdzeniowych wynosi przynajmniej 6-8 tygodni. W celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS, po pełnym leczeniu wstępnym można flukonazol stosować długotrwale w dawce dobowej 200 mg.
W zakażeniach skóry takich jak: grzybica stóp, grzybica skóry gładkiej i pachwin oraz w drożdżycach powodowanych przez Candida sp., zaleca się podawanie 150 mg raz na tydzień albo 50 mg raz dziennie. Leczenie trwa zwykle 2-4 tygodnie, ale grzybica stóp może wymagać leczenia trwającego 6 tygodni. W łupieżu pstrym zalecana dawka wynosi 50 mg raz na dobę przez 2-4 tygodnie.
W zapobieganiu kandydozie zalecana dawka flukonazolu wynosi 50-400 mg na dobę, w zależności od indywidualnego ryzyka grzybicy. U pacjentów z dużym ryzykiem zakażenia układowego, np.
u których oczekuje się pojawienia głębokiej lub długotrwałej neutropenii (niedobór granulocytów), zalecana dawka dobowa wynosi 400 mg. Podawanie flukonazolu należy rozpocząć na kilka/kilkanaście dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni od momentu, gdy liczba neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych) we krwi obwodowej przekroczy 1000/mm3.
Dzieci w wieku 6 lat i starsze
Flukonazol kapsułki może być stosowany u dzieci 6-letnich i starszych; nie jest to postać odpowiednia dla młodszych dzieci.
Podobnie jak w przypadku zakażeń u dorosłych, czas trwania leczenia należy ustalić na podstawie odpowiedzi klinicznej i wyników badań mikologicznych. Flukonazol podaje się codziennie w jednej dawce dobowej.
Stosowanie u dzieci z zaburzeniem czynności nerek: patrz „Stosowanie u chorych z niewydolnością nerek.”
Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych u dzieci poniżej 16 lat jest ograniczone. Nie zaleca się stosowania flukonazolu, chyba, że leczenie przeciwgrzybicze jest bezwzględnie konieczne lub brak jest leku alternatywnego.
W kandydozie błon śluzowych (jamy ustnej, gardła) zalecana dawka dobowa flukonazolu wynosi 3 mg/kg mc./dobę w ciągu 7 do 14 dni. Pierwszego dnia można zastosować dawkę nasycającą 6 mg/kg mc., by szybciej uzyskać stężenie stacjonarne. W leczeniu zakażeń drożdżakowych przełyku zalecana dawka flukonazolu to 3 mg/kg mc./dobę; w niektórych przypadkach może być konieczna wyższa dawka - 6 mg/kg mc./dobę .
W leczeniu kandydozy układowej i zakażeń kryptokokowych zaleca się dawkę 6-12 mg/kg mc. na dobę, w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi klinicznej i mikologicznej. Czas trwania leczenia również zależy od odpowiedzi klinicznej i mikologicznej.
W zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u chorych z upośledzeniem czynności układu immunologicznego, uznanych za chorych zagrożonych neutropenią w następstwie leczenia cytostatycznego (przeciwnowotworowego) lub radioterapii, dawka powinna wynosić 3-12 mg/kg mc./dobę, w zależności od stopnia nasilenia i czasu utrzymywania się wywołanej leczeniem neutropenii (zob. dawkowanie u dorosłych).
W zapobieganiu nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z AIDS, które otrzymują leki przeciwwirusowe w pełnych dawkach, flukonazol można podawać długotrwale w dawce 6 mg/kg mc./dobę.
U dzieci nie podawać dawki większej niż 400 mg/dobę.

Stosowanie pacjentów w podeszłym wieku.

Jeżeli nie ma danych o zaburzeniach czynności nerek, należy stosować zwykłe dawkowanie. U chorych z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min.) schemat dawkowania należy zmodyfikować tak, jak to podano poniżej.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Flukonazol wydalany jest głównie w postaci niezmienionej z moczem. Nie jest konieczna zmiana jednorazowo podanej dawki. U pacjentów z niewydolnością nerek leczenie wieloma dawkami rozpoczyna się od dawek 50-400 mg, a następnie stosuje się dawkę dobową (zależną od wskazań leczniczych) wyliczoną na podstawie następującej tabeli:

Klirens kreatyniny (ml/min.)
Procent zalecanej dawki
>50
100%
11-50 (bez dializy)
50%
Regularna dializa
100% po każdej dializie

W przypadku wrażenia, że działanie leku Flucofast jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Flucofast niż zalecana należy:
- natychmiast zgłosić się do lekarza.
Lekarz zaleci leczenie objawowe (postępowanie podtrzymujące, w razie konieczności płukanie żołądka).
Może być wymagana hemodializa - sesja trzygodzinna zmniejsza stężenie preparatu w osoczu o 50%.
W przypadku pominięcia dawki leku Flucofast:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flucofast może powodować działania niepożądane:
Flukonazol jest dobrze tolerowany. Najczęściej występujące działania niepożądane flukonazolu obserwowane w czasie badań klinicznych podano poniżej.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:
- bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)
- częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)
- niezbyt częste (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)
- rzadkie (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)
- bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) , w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia układu nerwowego:
Często: bóle głowy.
Niezbyt często: drgawki, zawroty głowy, parestezje, drżenie, suchość w ustach, nasilone pocenie się.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Często: wysypka.
Niezbyt często: świąd.
Rzadko: złuszczające zaburzenia skóry (zespół Stevensa-Johnsona), utrata włosów.
Bardzo rzadko: złuszczające zaburzenia skóry (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka), postać wysiękowa rumienia wielopostaciowego.

Zaburzenia żołądka i jelit:
Często: nudności i wymioty, ból brzucha, biegunka.
Niezbyt często: jadłowstręt, zaparcia, niestrawność, wzdęcia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:
Niezbyt często: bóle mięśni.

Zaburzenia psychiczne:
Niezbyt często: bezsenność, senność.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
Często: klinicznie istotne zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej.
Niezbyt często: cholestaza, uszkodzenie hepatocytów, żółtaczka, klinicznie istotne zwiększenie całkowitej bilirubiny.
Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Niezbyt często: niedokrwistość.
Rzadko: leukopenia, w tym neutropenia i agranulocytoza, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego:
Rzadkie: anafilaksja.
Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy i świąd.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:
Rzadko: hipercholesterolemia, hipertriglycerydemia, hipokaliemia (zmniejszenie stężenia jonu potasowego we krwi).

Inne:
Niezbyt często: zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, gorączka, zaburzenia smaku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Flucofast mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Flucofast.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Flucofast po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Chronić od światła.

6. Inne informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie leku do obrotu.

Medana Pharma S.A.
ul. Wł. Łokietka 10
98-200 Sieradz
Numer telefonu: 43/ 822-89-47

Data opracowania ulotki:
3.10.2008


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012