Clogrel

 
Twoje Leki - Clogrel

Nazwa:

Clogrel

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Clogrel 75 mg tabletki powlekane
Clopidogrelum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Clogrel i w jakim celu się go stosuje
2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clogrel
3.Jak stosować lek Clogrel
4.Możliwe działania niepożądane
5.Jak przechowywać lek Clogrel
6.Inne informacje

1.CO TO JEST LEK CLOGREL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Clogrel należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi ciałkami krwi, mniejszymi niż krwinki czerwone lub białe, które zlepiają się ze sobą wzajemnie w procesie krzepnięcia krwi. Zapobiegając zlepianiu się płytek, leki przeciwpłytkowe zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów krwi (w procesie nazywanym zakrzepicą).

Lek Clogrel przepisywany jest w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów (skrzeplin),
formujących się w stwardniałych naczyniach krwionośnych (tętnicach), co określa się jako zakrzepica
na podłożu miażdżycowym, mogąca prowadzić do incydentów zakrzepowo-zatorowych (takich jak udar, zawał serca lub śmierć).

Lek Clogrel został przepisany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi zwiększających ryzyko powstania ciężkich powikłań, w związku z:
występującym u pacjenta stwardnieniem tętnic (zwanym również miażdżycą) lub
wcześniejszym przebyciem zawału serca, udaru, choroby naczyń obwodowych lub
wystąpieniem epizodu ciężkiego bólu w klatce piersiowej określanym jako “niestabilna dusznica bolesna” lub “zawał mięśnia sercowego” (atak serca). W celu leczenia tego schorzenia lekarz może umieścić stent w zablokowanej lub zwężonej tętnicy, co umożliwi przywrócenie efektywnego przepływu krwi. Lekarz prowadzący powinien także przepisać kwas acetylosalicylowy (substancja obecna w wielu lekach, stosowana zarówno w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki, jak i w zapobieganiu krzepnięciu krwi).

2.INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CLOGREL
Kiedy nie stosować leku Clogrel:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników leku Clogrel
jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu.
jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którykolwiek z tych problemów lub ma w ogóle
jakiekolwiek inne wątpliwości, powinien skonsultować się z lekarzem zanim zastosuje lek
Clogrel.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clogrel:

Jeśli którakolwiek z sytuacji wymienionych poniżej dotyczy pacjenta, to przed zastosowaniem leku Clogrel, powinien on poinformować o tym lekarza prowadzącego:
jeśli występuje ryzyko krwawienia, takie jak:
stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (taki jak wrzód żołądka)
zaburzenia krwi zwiększające ryzyko wewnętrznego krwawienia (krwawienie śródtkankowe, do wnętrza narządów lub dostawowe)
przebyty ostatnio ciężki uraz
przebyty ostatnio zabieg chirurgiczny (włącznie z zabiegiem stomatologicznym)
planowany w ciągu najbliższych siedmiu dni zabieg chirurgiczny (włącznie z zabiegiem stomatologicznym)
jeśli u pacjenta w ciągu siedmiu ostatnich dni stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny)
jeśli pacjent przyjmuje inne leki (patrz “Przyjmowanie innych leków”)
jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby.

Podczas stosowania leku Clogrel:
Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny (w tym stomatologiczny)
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli wystąpiły objawy, takie jak gorączka, skłonność do siniaczenia podskórnego, widocznego jako czerwone, punktowe plamki, występujące z lub bez nie dającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub białkówek oczu (żółtaczka) (patrz rozdział 4 „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE“).
W przypadku skaleczenia lub zranienia, krwawienie może trwać dłużej niż zazwyczaj. Jest to związane ze sposobem działania leku, który zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. W przypadku niewielkich urazów, np. nieumyślne skaleczenie, zacięcie przy goleniu, działanie leku nie powinno prowadzić do powikłań. Jednakże, jeżeli pacjent jest zaniepokojony krwawieniem należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz rozdział 4 “MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE”).
Lekarz może zalecić przeprowadzenie badań krwi
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku zaobserwowania innych efektów ubocznych, niewymienionych w rozdziale 4 „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE“ lub nasilenia się zwykłych objawów.

Lek Clogrel nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.

Stosowanie leku Clogrel z innymi lekami:

Niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Clogrel i odwrotnie.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (leków zmniejszających krzepliwość krwi) jednocześnie z lekiem Clogrel.

W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania niesterydowych leków
przeciwzapalnych, stosowanych zazwyczaj jako leki przeciwbólowe i (lub) przeciwzapalne
w chorobach mięśni lub stawów albo w przypadku przyjmowania heparyny lub innych leków
zmniejszających krzepnięcie, a także podczas stosowania inhibitorów pompy protonowej (np. omeprazol) w zaburzeniach żołądkowych.

W przypadku wystąpienia silnego bólu w klatce piersiowej (niestabilna dusznica bolesna lub zawał serca), lek Clogrel może być stosowany łącznie z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Doraźne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno spowodować problemów, jednakże długotrwałe stosowanie w innych okolicznościach powinno być uzgodnione z lekarzem.

Stosowanie leku Clogrel z jedzeniem i piciem
Lek Clogrel może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania tego leku podczas ciąży i karmienia piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, zanim zastosuje lek Clogrel
powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego lub farmaceutę. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę
podczas stosowania leku Clogrel, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ stosowanie klopidogrelu podczas ciąży nie jest zalecane.
Podczas przyjmowania leku Clogrel, pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem odnośnie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Jest mało prawdopodobne, by lek Clogrel wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Clogrel:
Lek Clogrel zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.JAK STOSOWAĆ LEK CLOGREL

Lek Clogrel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dusznica bolesna lub
zawał serca) lekarz rozpocznie terapię lekiem Clogrel od jednorazowo podanej dawki 300 mg
(4 tabletki po 75 mg). Następnie, zwykle stosowaną dawką leku jest jedna tabletka 75 mg leku Clogrel na dobę, o jednakowej porze dnia, przyjmowana doustnie z jedzeniem lub bez jedzenia.

Lek Clogrel należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clogrel:

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym z powodu zwiększonego ryzyka krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Clogrel:

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Clogrel, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, następnie kontynuować przyjmowanie leku o zwykłej porze.

Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, należy przyjąć następną pojedynczą dawkę o ustalonej porze.
Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętych pojedynczych dawek.

Przerwanie stosowania leku Clogrel:

Nie należy przerywać stosowania leku. Przed zaprzestaniem terapii należy skontaktować się
z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Clogrel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Częstość występowania jest zależna od poniższych kryteriów:
bardzo często: występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów
często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów
niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów
rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów
bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów
nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:
gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia. Objawy te mogą być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek.
objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) białkówek oczu (żółtaczka), związane lub nie z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punktowych plamek i (lub) stanem dezorientacji (Patrz rozdział 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Clogrel”)
obrzęk ust lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki i świąd, pęcherze skórne. Może to być objawem reakcji alergicznych.

Najczęstszym działaniem niepożądanym stosowania leku Clogrel jest krwawienie:

Krwawienie może wystąpić jako krwawienie w żołądku lub jelitach, siniak, krwiak (dziwne krwawienie lub zasinienie pod skórą), krwawienie z nosa, krew w moczu. Donoszono także o małej liczbie przypadków krwawienia w oku, do wnętrza głowy, płuc lub stawów.

Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku Clogrel:

W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów po niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Clogrel”).

Inne działania niepożądane występujące w trakcie przyjmowania leku Clogrel:

Częste działania niepożądane: biegunka, ból brzucha, niestrawność lub zgaga.

Niezbyt częste działania niepożądane: ból głowy, wrzód żołądka, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcia żołądka lub jelit, wysypka, świąd, zawroty głowy, nadwrażliwość na dotyk.

Rzadkie działania niepożądanie: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: żółtaczka, ciężki ból brzucha z możliwym bólem pleców, gorączka, trudności z oddychaniem czasami połączone z kaszlem, uogólniona reakcja alergiczna, obrzęk w jamie ustnej, pęcherze na skórze, alergia skórna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej); obniżone ciśnienie krwi, stan dezorientacji, omamy, ból stawów, ból mięśni, zaburzenia smaku.

Ponadto lekarz prowadzący może wykryć zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CLOGREL
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Clogrel po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce lub blistrze i na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE
Co zawiera Clogrel
Substancją czynną leku jest klopidogrel. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci zasady klopidogrelu).
Inne składniki leku to
Rdzeń tabletki:
mannitol (E421), laktoza bezwodna, butylohydroksyanizol (E 320), celuloza mikrokrystaliczna,
krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran
Otoczka Opadry II Pink 85G 54039:
alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, lecytyna (sojowa), tlenek żelaza czerwony (E172)

Jak wygląda lek Clogrel i co zawiera opakowanie
Tabletki leku Clogrel są koloru różowego, są powlekane, okrągłe, obustronnie wypukłe z wytłoczoną literą «C» na jednej stronie oraz liczbą «75» na drugiej stronie.
28 tabletek powlekanych, pakowanych w blistry z OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Wytwórca
Dr. Reddy´s Laboratories (UK) Ltd.
6, Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU 17 0LD
Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Niemcy Clogrel 75 mg Filmtabletten
Francja Clogrel 75 mg comprimé pelliculé
Polska Clogrel 75 mg tabletki powlekane

Data zatwierdzenia ulotki: 10.08.2010 r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012