Flegamina o smaku malinowym

 
Twoje Leki - Flegamina o smaku malinowym

Nazwa:

Flegamina o smaku malinowym

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Flegamina o smaku malinowym
Grupa: Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu
Postać: syrop

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Flegamina o smaku malinowym, 4 mg/5 ml, syrop
Bromhexini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Flegamina o smaku malinowym ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Flegamina o smaku malinowym i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina o smaku malinowym
3. Jak stosować lek Flegamina o smaku malinowym
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Flegamina o smaku malinowym
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Syrop Flegamina o smaku malinowym zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który działa
wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie
oskrzeli.
Flegamina o smaku malinowym wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg
oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. INFORMACJE WAśNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM

Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku malinowym
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych
składników leku Flegamina o smaku malinowym (patrz punkt 6).
- u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ lek zawiera alkohol.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Flegamina o smaku malinowym
- jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem
bakteryjnym. Lek Flegamina o smaku malinowym należy zażywać jednocześnie z zaleconymi
przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest
odpowiednie nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie
nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, gdyż lek może
nasilać jej objawy.
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Flegamina o smaku malinowym nie należy stosować z:
- lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać
odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.
Lek Flegamina o smaku malinowym należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego
stosowania:
- atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
- salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż lek może nasilać działanie
drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
- antybiotyków, takich jak: erytromycyna, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdyż
jednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża:
Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.
W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza
korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować bóle i zawroty głowy lub senność. Lek
zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku malinowym
Lek zawiera etanol 96% (alkohol), tzn. do 160 mg na dawkę (5 ml syropu = jedna łyżka miarowa), co
jest równoważne ok. 4 ml piwa, ok. 1,67 ml wina na dawkę (5 ml syropu). Szkodliwe dla osób z
chorobą alkoholową. Należy to również wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub
karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby
lub z padaczką, uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.
Lek zawiera propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje
typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.
Lek zawiera glukozę. 5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 1,75 g glukozy. Należy wziąć to pod
uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM

Lek Flegamina o smaku malinowym należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi
w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek do stosowania doustnego.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa syropu) 3 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyŜki miarowe syropu) 3 razy na dobę.
Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku malinowym
Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci
wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Flegamina o smaku malinowym
W razie pominięcia zastosowania dawki leku należy zażyć ją najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża
się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Flegamina o smaku malinowym może powodować działania niepożądane, chociaż
nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy, przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi, wysypka skórna, świąd.
Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli,
obrzęk naczynioruchowy (cięŜka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący
utrudniać oddychanie).
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLEGAMINA O SMAKU MALINOWYM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.
Nie stosować leku Flegamina o smaku malinowym po upływie terminu ważności zamieszczonego na
pudełku i butelce po określeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego
miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są juŜ potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Flegamina o smaku malinowym

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 4 mg
bromoheksyny chlorowodorku.
- Ponadto lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną, glicerol, propylu
parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Flegamina o smaku malinowym i co zawiera opakowanie
Flegamina o smaku malinowym jest jasnoczerwonym, klarownym syropem o zapachu i smaku
malinowym w butelce ze szkła brunatnego, zawierającej 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym
pudełku. Do opakowania dołączona jest łyŜka miarowa.

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki: 27.09.2011r.


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012