Vitaminum C Teva, roztwór do wstrzykiwań

 
Twoje Leki - Vitaminum C Teva, roztwór do wstrzykiwań

Nazwa:

Vitaminum C Teva, roztwór do wstrzykiwań

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Vitaminum C Teva, roztwór do wstrzykiwań
Grupa: WITAMINY
Postać: Roztwór do wstrzykiwań, w ampułkach

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

Vitaminum C Teva
(Acidum ascorbicum)
50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, bezbarwny lub lekko żółtawy, przezroczysty płyn
100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, bezbarwny lub lekko żółtawy, przezroczysty płyn

Skład
1 ml roztworu zawiera odpowiednio 50 mg albo 100 mg kwasu askorbowego.
1 ampułka o pojemności 2 ml zawiera 100 mg kwasu askorbowego (50 mg/ml).
1 ampułka o pojemności 5 ml zawiera 500 mg kwasu askorbowego (100 mg/ml).
Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, disodowy wersenian, Rongalit, woda do wstrzykiwań.

Opakowanie
Vitaminum C Teva, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań: ampułki ze szkła bezbarwnego o pojemności
2 ml (100 mg/2 ml), pakowane po 10 sztuk w tekturowym pudełku.
Vitaminum C Teva, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań: ampułki ze szkła bezbarwnego
o pojemności 5 ml (500 mg/5 ml), pakowane po 10 sztuk w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82
H-2100 Gödöllı, Węgry

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Vitaminum C Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum C Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vitaminum C Teva
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Vitaminum C Teva

1. Co to jest lek Vitaminum C Teva i w jakim celu się go stosuje
Substancją czynną preparatu jest kwas askorbowy, czyli witamina C, która należy do witamin
rozpuszczalnych w wodzie. Bierze ona udział w wytwarzaniu kolagenu i substancji
międzykomórkowej i dlatego jest niezbędna do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów,
a także w leczeniu ran. Pełni również bardzo ważną funkcję w przekształceniu kwasu foliowego
do kwasu folinowego, ułatwia wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego i uczestniczy w
powstawaniu hemoglobiny oraz dojrzewaniu erytrocytów (krwinek czerwonych).

Wskazaniami do stosowania leku są:
- leczenie szkorbutu oraz innych stanów niedoboru wymagających uzupełnienia witaminy C.
Lek w postaci pozajelitowej podaje się w stanach ciężkich albo w przypadkach, gdy podanie doustne
jest utrudnione.

2. Zanim zastosuje się lek Vitaminum C Teva
Nie należy stosować leku Vitaminum C Teva:

- w nadwrażliwości na witaminę C lub którykolwiek ze składników leku;
- w kamicy nerkowej (szczawianowej).
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum C Teva w przypadkach:
- występowania nadmiernej ilości kwasu szczawiowego lub szczawianów w moczu,
- skłonności do wytwarzania złogów mineralnych w układzie moczowym,
- hemochromatozy (wrodzone zaburzenie przemiany materii polegające na odkładaniu się złogów
żelaza w tkankach),
- cukrzycy,
- talasemii (niedokrwistości tarczowatokrwinkowej),
- niedokrwistości syderoblastycznej
- niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ duże dawki witaminy C mogą
spowodować rozpad krwinek czerwonych.
U pacjentów przyjmujących duże dawki może rozwinąć się tolerancja na kwas askorbowy.
Witamina C stosowana w dużych dawkach (od 1 g na dobę), może fałszować wyniki niektórych
testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. stężenie glukozy
w moczu, stężenie etyloestradiolu w osoczu, aktywność dehydrogenazy mleczanowej, aminotransferaz
wątrobowych w surowicy, badanie na krew utajoną w kale, stężenie bilirubiny, pH moczu, zawartość
kwasu moczowego i szczawianów w moczu, stężenie żelaza i ferrytyny w osoczu).

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C w okresie ciąży, ponieważ nie jest znany wpływ
takich dawek na płód.
W okresie ciąży witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż zalecane dzienne
spożycie (80-100 mg na dobę).

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek przenika do mleka matki, ale brak dowodów szkodliwego wpływu na niemowlęta karmione
piersią.
W okresie karmienia piersią witamina C nie powinna być stosowana w dawkach większych niż
zalecane dzienne spożycie (80-100 mg na dobę).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi
urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Do substancji, które powodują zmniejszenie nasycenia tkanek kwasem askorbowym, należą: kwas
acetylosalicylowy, nikotyna zawarta w papierosach, alkohol, niektóre leki zmniejszające apetyt,
żelazo, fenytoina, niektóre leki przeciwdrgawkowe, estrogen – składnik środków antykoncepcyjnych
i tetracyklina.
Witamina C stosowana w dużych dawkach zakwasza mocz, w wyniku czego zmniejsza się wydalanie
leków o charakterze kwasowym, zwiększa zaś wydalanie leków o charakterze zasadowym i w
następstwie – osłabia się ich działanie.
Duże dawki witaminy C mogą osłabiać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych.
Podczas jednoczesnego podania z kwasem askorbowym może ulegać zmniejszeniu stężenie
flufenazyny (leku stosowanego m.in. w schizofrenii) w osoczu.
Kwas askorbowy podawany pomocniczo z deferoksaminą u pacjentów, u których doszło
do przedawkowania żelaza (w celu lepszego jego wydalenia), może zwiększyć toksyczne jego
działanie, szczególnie na mięsień sercowy, zwłaszcza we wczesnym okresie leczenia, kiedy ilość
żelaza w tkankach jest nadmierna. Dlatego nie należy stosować takiego połączenia u pacjentów
z zaburzoną czynnością serca, natomiast u pacjentów z prawidłową czynnością serca, lekarz zastosuje
dodatkowo witaminę C najwcześniej po upływie miesiąca od rozpoczęcia leczenia deferoksaminą.
U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek stosujących leki zobojętniające zawierające glin oraz
doustne cytryniany może rozwinąć się zagrażająca życiu encefalopatia, spowodowana znacznym
wzrostem stężeń glinu we krwi. Istnieją przypuszczenia, że witamina C może oddziaływać podobnie.
Doustne środki antykoncepcyjne zmniejszają stężenie kwasu askorbowego w osoczu. Jednoczesne
stosowanie tych leków moŜe skutkować zwiększonym stężeniem estradiolu w osoczu.
Interakcje leków
Witamina C wykazuje niezgodność z solami żelaza, lekami o właściwościach utleniających i solami
metali ciężkich, szczególnie miedzi.
Donoszono o niezgodności roztworu witaminy C z: aminofiliną, siarczanem bleomycyny, cefazoliną
(sól sodowa), cefapiryną, chlordiazepoksymem, skoniugowanymi estrogenami, dekstranem,
doksapramem (chlorowodorek), laktobionianem erytromycyny, metycyliną (sól sodowa), nafcyliną
(sól sodowa), nitrofurantoiną (sól sodowa), sulfafurazolem dietanoloaminy, penicyliną G (sól
potasowa), fitomenadionem, dwuwęglanem sodu, warfaryną.
Sporadycznie, w zależności od pH i stężenia może wystąpić niezgodność z bursztynianem sodowym
chloramfenikolu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Vitaminum C Teva
Lek Vitaminum C Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek stosuje się w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub dożylnych.
Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie w zależności od niedoboru witaminy C, ocenionego na
podstawie objawów.
Dorośli:
leczniczo: od 500 mg do1000 mg na dobę, w dawkach podzielonych;
Dzieci:
leczniczo: od 100 mg do 300 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Vitaminum C Teva jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Vitaminum C Teva niż zalecana:
Objawami przedawkowania witaminy C mogą być zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym biegunka,
wymioty, zgaga, a także zaczerwienienie skóry, ból głowy oraz bezsenność. Duże dawki mogą
powodować nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego w moczu i powstawanie kamieni
szczawianowych w nerkach. Dawki dobowe 600 mg i większe mogą działać moczopędnie.
W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy przerwać podawanie leku, a lekarz
zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.


W przypadku pominięcia dawki leku Vitaminum C Teva
Należy zastosować zaleconą dawkę tak szybko, jak jest to możliwe.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Vitaminum C Teva może powodować działania niepożądane.
Duże dawki witaminy C mogą wywołać zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunkę wymioty, zgagę,
zaczerwienienie skóry, ból głowy oraz bezsenność. Duże dawki mogą powodować również
hiperoksalurię (zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego w moczu) i tworzenie kamieni
nerkowych szczawianowych, jeżeli mocz ulegnie zakwaszeniu. Dawki dobowe 600 mg i większe
mogą działać moczopędnie.
Zbyt szybkie podanie dożylne może powodować zawroty głowy i uczucie osłabienia.
Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się tolerancja na kwas askorbowy
i w przypadku zmniejszenia dawkowania, mogą wystąpić objawy niedoboru.
Podanie domięśniowe może powodować przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum C Teva mogą wystąpić inne działania
niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza

5. Przechowywanie leku Vitaminum C Teva
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.
Roztwór należy użyć bezpośrednio po otwarciu ampułki. Niezużytą ilość roztworu należy wyrzucić.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje
-

Data opracowania ulotki:29.10.2010r.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012