Warning: touch(): Unable to create file uplimg/site_pin_b810874372cd293082f8fff8f34baf40.jpg because No such file or directory in /home/platne/miedzywodzie/public_html/twojeleki/includes/functions.php on line 50 Warning: imagejpeg(): Unable to open 'uplimg/site_pin_b810874372cd293082f8fff8f34baf40.jpg' for writing: No such file or directory in /home/platne/miedzywodzie/public_html/twojeleki/includes/functions.php on line 51 TWOJELEKI.PL - LUMINALUM UNIA tabletki 15 mg, 10 szt.
 

LUMINALUM UNIA tabletki 15 mg, 10 szt.

 
Twoje Leki - LUMINALUM UNIA tabletki 15 mg, 10 szt.

Nazwa:

LUMINALUM UNIA tabletki 15 mg, 10 szt.

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne "Unia" Spółdzielnia Pracy

Szczegółowy opis:

LUMINALUM UNIA tabletki 15 mg, 10 szt. - Rp

Skład
1 tabletka zawiera
Substancję czynną
fenobarbital 15 mg
Substancje pomocnicze
laktoza, żelatyna, magnezu stearynian, talk, skrobia ziemniaczana, glikolan sodowy skrobi.


Dostępne opakowania:
10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Luminalum i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Luminalum
 3. Jak stosować lek Luminalum
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Luminalum
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Luminalum i w jakim celu się go stosuje
Lek Luminalum zawiera jako substancję czynną fenobarbital, który wpływa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. W zależności od dawki działa uspokajająco, nasennie i przeciwpadaczkowo.

Wskazania do stosowania

 • Padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

2. Zanim zastosuje się lek Luminalum

Nie wolno stosować leku Luminalum, jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • nadwrażliwość na fenobarbital, inne pochodne kwasu barbiturowego lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku;
 • niewydolność oddechową;
 • ciężką niewydolność wątroby;
 • śpiączkę wątrobową;
 • porfirię;
 • alkoholizm;
 • u pacjentki w ciąży lub karmiącej piersią;
 • ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Zachować szczególną ostrożność stosując Luminalum, gdyż

 • Fenobarbital hamuje ośrodek oddechowy i może zaostrzać objawy duszności.
 • Należy ostrożnie stosować go u pacjentów z astmą i w przypadku innych chorób przebiegających z dusznością lub zwężeniem dróg oddechowych.
 • Ostrożnie stosować u pacjentów, u których stwierdzono depresję z tendencjami samobójczymi, nadużywanie leków, zaburzenia krążenia mózgowego, ciężką niedokrwistość, hiperkinezę (wzmożona pobudliwość ruchowa), nadczynność tarczycy, ostry lub przewlekły ból (możliwość maskowania istotnych objawów), cukrzycę, niedoczynność nadnerczy, u pacjentów osłabionych (w czasie leczenia może wystąpić u nich: pobudzenie, depresja, stany splątania - dezorientacja).
 • Stosowanie fenobarbitalu może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagłe odstawienie fenobarbitalu może powodować objawy odstawienne, takie jak delirium (majaczenie), drżenie, drgawki, bezsenność, drażliwość, koszmary nocne, nawet śmierć.
 • Po długotrwałym stosowaniu odstawianie leku powinno następować stopniowo, poprzez zmniejszanie dawek.
 • Podczas długotrwałego stosowania fenobarbitalu może zmniejszyć się jego skuteczność.
 • Dzieci i osoby w podeszłym wieku mogą reagować na fenobarbital paradoksalnym pobudzeniem.
 • Fenobarbital wpływa na wyniki badań laboratoryjnych (patrz punkt Stosowanie innych leków).

Stosowanie leku Luminalum u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Należy zachować ostrożność w przypadku chorób wątroby (fenobarbital jest metabolizowany w wątrobie, dawkę należy zmniejszyć) oraz zaburzeń czynności nerek.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku Luminalum należy poradzić się lekarza.
Fenobarbitalu nie wolno stosować w okresie ciąży, ponieważ przenika przez barierę łożyska i może zaburzać rozwój płodu, zwiększając ryzyko wystąpienia wad wrodzonych.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku Luminalum należy poradzić się lekarza.
Fenobarbital jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie do mleka matki (może powodować hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego u niemowlęcia).

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną. W czasie stosowania fenobarbitalu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych będących w ruchu ze względu na możliwość wystąpienia senności i wydłużenie czasu reakcji.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Fenobarbital indukuje mikrosomalne enzymy wątroby, przez co przyspiesza metabolizm wielu leków i osłabia ich działanie.
Lek Luminalum osłabia działanie: doksycykliny, metronidazolu, teofiliny, chinidyny, kortykosteroidów, cyklosporyny, paracetamolu, fenylbutazonu, gryzeofulwiny, itrakonazolu, lewotyroksyny, doustnych leków przeciwzakrzepowych, doustnych preparatów antykoncepcyjnych zawierających estrogeny (może być konieczna zmiana sposobu antykoncepcji), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, digoksyny, haloperydolu.
Pochodne fenotiazyny i tioksantenu zwiększają ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego, należy wówczas skorygować dawkę fenobarbitalu. Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu i chloropromazyny zwiększa jej metabolizm.
Fenobarbital zmniejsza stężenie pochodnych fenotiazyny we krwi.
Prymidon jest metabolizowany do fenobarbitalu, co zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się różnych działań niepożądanych (np. może zmieniać się typ napadu padaczkowego), może również nasilać działanie uspokajające fenobarbitalu. W przypadku jednoczesnego stosowania fenobarbitalu i prymidonu konieczne jest zmniejszenie dawki prymidonu.
Fenobarbital zwiększa metabolizm jednocześnie podawanej karbamazepiny lub pochodnych kwasu bursztynowego o działaniu przeciwdrgawkowym. Konieczne jest monitorowanie stężenia karbamazepiny i pochodnych kwasu bursztynowego we krwi.
Kwas walproinowy zmniejsza metabolizm fenobarbitalu, przez co nasila jego działanie.
Fenobarbital stosowany jednocześnie z fenytoiną zmienia (zwiększa lub zmniejsza) jej stężenie w surowicy krwi.
Mogą wystąpić działania niepożądane związane z metabolizmem fenobarbitalu i hydantoiny – należy ściśle monitorować ich stężenia we krwi.
Ryfampicyna indukuje mikrosomalne enzymy wątrobowe, dlatego jednoczesne stosowanie jej z fenobarbitalem może zmniejszać stężenie fenobarbitalu we krwi. Konieczne jest wówczas skorygowanie dawki fenobarbitalu.
Inhibitory MAO powodują wydłużenie działania fenobarbitalu.
Zastosowanie fenobarbitalu jednocześnie z blokerami kanałów wapniowych może zwiększać ich działanie hipotensyjne.
Jednoczesne stosowanie guanetydyny i fenobarbitalu może zaostrzać objawy niedociśnienia ortostatycznego (związanego ze zmianą pozycji ciała).
Fenobarbital wpływa na metabolizm witaminy D poprzez indukowanie mikrosomalnych enzymów wątrobowych, przez co zmniejsza stężenie witaminy D w osoczu. Konieczne jest stosowanie suplementów witaminy D u pacjentów stosujących fenobarbital długotrwale.
Długotrwałe podawanie fenobarbitalu przed zastosowaniem środków znieczulających (np. halotanu, enfluranu, metoksyfluranu) nasila metabolizm anestetyków, co zwiększa ryzyko hepatotoksyczności. W przypadku metoksyfluranu istnieje dodatkowo ryzyko nefrotoksyczności.
Z powodu możliwości nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy, jednoczesne stosowanie maprotyliny w dużych dawkach może obniżać próg drgawkowy i zmniejszać przeciwpadaczkowe działanie barbituranów.
Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu i ketaminy, szczególnie w dużej dawce, zwiększa ryzyko niedociśnienia i (lub) depresji oddechowej.
Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu i inhibitorów anhydrazy węglanowej (np. acetazolamidu) może powodować osteopenię (utratę masy kostnej). W razie wystąpienia objawów osteopenii należy przerwać stosowanie inhibitorów anhydrazy węglanowej i podjąć stosowne leczenie.
Fenobarbital nasila działanie leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy: leków nasennych, uspokajających, opioidowych leków przeciwbólowych, leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym. Fenobarbital nasila toksyczność metotreksatu.
Alkohol nasila hamujące działanie fenobarbitalu na ośrodkowy układ nerwowy.
Fenobarbital wpływa na wyniki badań laboratoryjnych: może zmniejszać wchłanianie cyjanokobalaminy znakowanej 57Co, może zmniejszać reakcję na metyrapon na skutek wzmożonego metabolizmu metyraponu, może wystąpić fałszywie dodatnia odpowiedź na fentolaminę, może się zmniejszyć stężenie bilirubiny w surowicy krwi w wyniku indukcji glukuronylotransferazy, enzymu odpowiedzialnego za sprzęganie bilirubiny.

3. Jak stosować lek Luminalum
Lek dawkuje się indywidualnie, ściśle według zaleceń lekarza, tak, aby drgawki były skutecznie kontrolowane, zazwyczaj wymaga to uzyskania stężenia w surowicy krwi w zakresie 15-40 μg/ml.
Dorośli:
zazwyczaj 60 mg do 200 mg/dobę, w dawce pojedynczej na noc.
Dzieci:
powyżej drugiego roku życia 1 mg do 6 mg/kg mc./dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Luminalum jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Luminalum niż zalecana:
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Objawy ostrego przedawkowania:
ciężkie splątanie, osłabienie lub brak odruchów, znaczna senność, gorączka, obniżenie temperatury ciała, zaburzenia oddychania, bradykardia (zwolnienie akcji serca), niewyraźna mowa, zataczanie się, niezwykłe ruchy gałek ocznych, znaczne osłabienie.
Po ciężkim przedawkowaniu może wystąpić oddech Cheyne’a-Stokesa (oddech płytki, zwolniony), brak odruchów, tachykardia (szybkie bicie serca), śpiączka; może wystąpić zespół wstrząsowy objawiający się bezdechem, zapaścią naczyniową, zatrzymaniem oddechu, prowadzący do śmierci.

Objawy przewlekłego przedawkowania:
ciężkie splątanie, ciągła drażliwość, zaburzona ocena sytuacji, zaburzenia snu.

Leczenie:
głównie podtrzymujące (podtrzymywanie oddychania włącznie z oddychaniem wspomaganym i podawaniem tlenu, jeśli jest to wskazane), zmniejszenie wchłaniania fenobarbitalu poprzez płukanie żołądka i podawanie węgla aktywowanego, wywoływanie wymiotów, wymuszona diureza z alkalizacją moczu, monitorowanie i podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych.

W przypadku pominięcia dawki leku Luminalum:
Należy przyjąć lek najszybciej jak to możliwe i kontynuować leczenie stosując preparat zgodnie z dawkowaniem zaleconym przez lekarza. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Luminalum może powodować działania niepożądane.

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem:
występujące mniej często:
stany splątania, depresja (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych), reakcje paradoksalne - pobudzenie (zwłaszcza u dzieci, osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych);

występujące rzadko:

agranulocytoza (brak agranulocytów we krwi - objawiający się bólem gardła i (lub) gorączką), reakcje alergiczne (wysypka lub pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy lub warg, świszczący oddech lub duszność – zwłaszcza u osób z astmą, pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym), złuszczające zapalenie skóry (gorączka, zaczerwieniona, zgrubiała lub łuszcząca się skóra), omamy, niedociśnienie, niedokrwistość megaloblastyczna (objawiająca się znacznym zmęczeniem lub osłabieniem), zespół Stevensa-Johnsona (bolesne owrzodzenia warg, ból w klatce piersiowej, bóle kości lub stawów, bolesne ranki, owrzodzenia lub białe plamki w jamie ustnej, wysypka lub pokrzywka, ból gardła lub gorączka), małopłytkowość (niewyjaśnione krwawienia lub siniaki);

występujące w przypadku długotrwałego stosowania:
uszkodzenie wątroby (zażółcenie białkówek oczu lub skóry), osteopenia lub krzywica (bóle i tkliwość uciskowa kości, brak łaknienia, osłabienie mięśni, niewyjaśnione zmniejszenie masy ciała).

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem tylko w przypadkach, gdy nie ustępują lub są uciążliwe:
występujące częściej:
zaburzenia równowagi, uczucie zawrotów lub pustki w głowie, senność, odczucia podobne do reakcji po nadużyciu alkoholu;

występujące mniej często:
niepokój lub nerwowość, zaparcia, stany zamroczenia, bóle głowy, drażliwość, nudności lub wymioty, koszmary nocne lub zaburzenia snu.

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem, występujące po zaprzestaniu leczenia fenobarbitalem:
Objawy umiarkowane, występujące w ciągu 8 - 12 godzin:
niepokój, drgania mięśni, drżenie rąk, osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności, wymioty, zaburzenia snu, zwiększona ilość marzeń sennych lub koszmary nocne, niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmianą pozycji ciała).

Objawy ciężkie, występujące w czasie 16 godzin i trwające do 5 dni:
drgawki, omamy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Luminalum mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Luminalum
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Luminalum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w suchym miejscu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy,
ul. Chłodna 56/60,
00-872 Warszawa,
tel. 0-22 620 90 81 wew. 190.Opinie i komentarze internautów

Nadesłany przez: wiśnia - 21/08/2010, 17:35
Pomaga na zespół Gilberta.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna