Węgiel leczniczy (Norit)

 
Twoje Leki - Węgiel leczniczy (Norit)

Nazwa:

Węgiel leczniczy (Norit)

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Nazwa: Węgiel leczniczy
Grupa: Związki mineralne
Postać: kapsułki

Węgiel leczniczy (Norit) 200 mg kapsułki twarde

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Węgiel leczniczy (Norit) ostrożnie i zgodnie
z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeżli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Węgiel leczniczy (Norit) i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Węgiel leczniczy (Norit)
3. Jak stosować lek Węgiel leczniczy (Norit)
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Węgiel leczniczy (Norit)
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT) I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Węgiel leczniczy (Norit) jest środkiem pochodzenia roślinnego, o silnych właściwościach
adsorpcyjnych. W przewodzie pokarmowym wiąże drażniące i toksyczne substancje uniemożliwiając
ich wchłonięcie. Węgiel leczniczy może być stosowany również u dzieci.

Wskazania do stosowania:
Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub
składu pokarmu.
Jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami,
mocnymi kwasami i zasadami – po porozumieniu z lekarzem.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)
Kiedy nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit)

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników leku
- jeśli u pacjenta występuje rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i
wrzodziejące zapalenie okrężnicy (fragmentu jelita grubego)
- u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Węgiel leczniczy (Norit)

Nie należy stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami, gdyż może osłabiać ich działanie.
Podczas leczenia węglem aktywowanym stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. W
przypadku trwania biegunki po 3 dniach leczenia należy przeprowadzić dodatkowe badania kliniczne i
biochemiczne w celu określenia przyczyny choroby.
W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo. W przypadku konieczności
wywołania wymiotów, należy wywołać je przed podaniem leku Węgiel leczniczy (Norit). Węgiel naleŜy
podać 30-60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla jeśli niezbędne jest podanie
innego specyficznego antidotum, np. metioniny doustnie.
Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np.
opioidy) oraz ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej ostrożnie i
tylko sporadycznie stosować środki przeczyszczające podczas leczenia węglem aktywowanym.
Lek Węgiel leczniczy (Norit) jest mało skuteczny w zatruciu m.in. kwasem borowym, siarczanem
Ŝelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem
etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej oraz kwasami mineralnymi i zasadami.
Pacjenci przyjmujący lek przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo
leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjentów leczonych z
powodu biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią
Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia
piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności
prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami
Węgiel aktywowany może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych
leków.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)
Biegunka:
3 – 4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielką ilością wody. W razie konieczności
można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia.
W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.
Zatrucie:
Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych (jedna po drugiej popijając niewielką ilością wody).
Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach.
Natychmiast zawiadomić lekarza.
Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy np. podczas płukania
żołądka.
W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak
najszybciej zażyć węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest
wynik jego działania.
W czasie przyjmowania węgla leczniczego stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie.
Należy ograniczyć jego stosowanie tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego
zaprzestać jego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Węgiel leczniczy (Norit):

Może wystąpić niedrożność jelita cienkiego podczas zażycia dużych dawek węgla leczniczego. Można
temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit (np. siarczan sodu).

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Węgiel leczniczy (Norit) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków
pobudzających perystaltykę jelit. Ponadto lek może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
wymioty, zwłaszcza u dzieci. Odnotowano także przypadki aspiracji leku do płuc. Lek Węgiel leczniczy
(Norit) barwi stolec na czarno.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, chronić od wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Węgiel leczniczy (Norit)

Substancją czynną leku jest: węgiel leczniczy (Carbo medicinalis).
Inne składniki leku to: żelatyna, dwutlenek tytan (E171), żelaza tlenek czarny (E172)

Jak wygląda lek Węgiel leczniczy (Norit) i co zawiera opakowanie
15 lub 30 kapsułek twardych w blistrze, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Norit Nederland B.V.,
Nijverheidsweg-Noord 72
3812 PM Amersfoort, Holandia
Wytwórca:
Norit Nederland B.V.
Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3
7891 EV Klazienaveen
Holandia

Data zatwierdzenia ulotki: 19.10.2009


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012