Povidone lodine Solutio 10% Teva

 
Twoje Leki - Povidone lodine Solutio 10% Teva

Nazwa:

Povidone lodine Solutio 10% Teva

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

POVIDONE IODINE SOLUTIO 10% TEVA, 100 mg/ml, płyn
(Povidonum iodinatum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva ostrożnie.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.
• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
• Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy po kilku dniach skontaktować się
z lekarzem.
• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Povidone Iodine Solutio 10% Teva
3. Jak stosować lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK POVIDONE IODINE SOLUTIO 10% TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Povidone Iodine Solutio 10% Teva jest kompleksowym związkiem jodu z poliwidonem. W zetknięciu ze skórą lub błoną śluzową lek ulega powolnemu rozpadowi z wydzielaniem wolnego jodu. Wykazując szerokie spektrum działania antyseptycznego zwalcza i przeciwdziała zakażeniom ran, skóry i jam ciała włącznie z ranami ciętymi. Lek wykazuje skuteczność w zapobieganiu stanom zapalnym pochwy i zakażeniom jamy ustnej. Działa na bakterie (szczególnie na paciorkowce i gronkowca złocistego) oraz grzyby nie powodując powstawania oporności. Aktywność utrzymuje się przez pewien czas, powodując przedłużone działanie leku.

Povidone Iodine Solutio 10% Teva jest przeznaczony do stosowania jako środek antyseptyczny:
• do odkażania ran, skóry i błon śluzowych przed zabiegami chirurgicznymi
• do przemywania zakażonych ran pourazowych
• w pierwotnych lub wtórnych infekcjach miejscowych skóry
• w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych
• w zapaleniach pochwy
• w zakażeniach jamy ustnej.

Powidon jodowany może być również używany do odkażania skóry przed wprowadzeniem igieł i cewników.
Lek stosowany jest zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POVIDONE IODINE SOLUTIO 10% TEVA

Kiedy nie stosować leku Povidone Iodine Solutio 10% Teva
• jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Povidone Iodine Solutio 10% Teva
• jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
• zaburzenia czynności nerek
• u chorych leczonych jednocześnie preparatami litu
• w okresie ciąży i karmienia piersią
• u niemowląt
• nie stosować przed i po terapii radioaktywnym izotopem jodu
• nie stosować przed wykonaniem scyntygrafii oraz przed leczeniem raka tarczycy
radioaktywnym izotopem jodu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva
Wzrost ryzyka absorpcji jodu i zwiększenie jego stężenia w surowicy krwi występuje gdy:
• lek stosuje się na błony śluzowe i dużą powierzchnię nieuszkodzonej skóry oraz gdy tkanka
podskórna nie jest wykształcona tak, jak u noworodków
• kiedy kontakt leku z dużą powierzchnią skóry jest przedłużony
• gdy skóra jest uszkodzona tak, jak u pacjentów z rozległymi oparzeniami albo ranami innego
pochodzenia
• jeśli lek stosuje się wielokrotnie na błony śluzowe pochwy lub jamy ustnej
• kiedy następuje wdychanie oparów leku co może powodować absorpcję jodu przez płuca.

Zwiększenie stężenia jodu we krwi może powodować zaburzenia czynności tarczycy oraz inne
działania niepożądane (patrz punkt 4).
Absorpcja jodu pochodzącego z roztworu Povidone Iodine Solutio 10% Teva może wpływać na
wyniki następujących badań diagnostycznych: czynnościowe testy tarczycy TSH, FT3, FT4,
scyntygrafia tarczycy, diagnostyka z użyciem radioaktywnego izotopu jodu, ocena PBI (protein –
bound iodine), testy wykrywające obecność krwi i glukozy w kale lub w moczu np. test z toluidyną
wykrywający obecność hemoglobiny oraz glukozy w stolcu i w moczu.
Nie stosować przed i po terapii łagodnych schorzeń tarczycy radioaktywnym izotopem jodu.
Nie stosować przed wykonaniem scyntygrafii oraz przed leczeniem raka tarczycy radioaktywnym
izotopem jodu.
W przypadku wystąpienia podrażnienia lub nadwrażliwości na lek należy przerwać jego stosowanie
do ustąpienia niepożądanych objawów

Stosowanie leku Povidone Iodine Solutio 10% Teva z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
Absorpcja jodu pochodzącego z roztworu Povidone Iodine Solutio 10% Teva może mieć niekorzystny
wpływ na czynnościowe testy tarczycy. Podczas stosowania roztworu wychwyt jodu przez tarczycę
może być obniżony co prowadzi z kolei do zakłóceń w wynikach badań takich jak: scyntygrafia
tarczycy, diagnostyka z użyciem radioaktywnego izotopu jodu, ocena PBI (protein – bound iodine).
Powidon jodowany może reagować z białkami i innymi nieutlenionymi związkami organicznymi
prowadząc do osłabienia ich funkcjonowania.
Leki zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru nie powinny być używane wspólnie z powidonem
jodowanym.
Powidon jodowany może wpływać na niektóre testy wykrywające obecność krwi i glukozy w kale lub
w moczu dając fałszywie dodatnie wyniki (np. test z toluidyną wykrywający obecność hemoglobiny
oraz glukozy w stolcu i w moczu).

Stosowanie leku Povidone Iodine Solutio 10% Teva z jedzeniem i piciem
Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży ze względu na możliwość przenikania preparatu przez
barierę łożyska oraz wydzielanie z mlekiem karmiących matek.
Stosowanie leku powinno ograniczać się jedynie do niewielkich uszkodzeń skóry, kiedy potencjalne
korzyści przewyższają ryzyko jego stosowania.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Należy unikać stosowania leku w okresie karmienia piersią ze względu na możliwość przenikania leku przez barierę łożyska oraz wydzielanie z mlekiem karmiących matek.
Stosowanie leku powinno ograniczać się jedynie do niewielkich uszkodzeń skóry, kiedy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko jego stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK POVIDONE IODINE SOLUTIO 10% TEVA
Lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Do odkażania ran skóry przed zabiegami chirurgicznymi stosuje się roztwór leku bez uprzedniego rozcieńczenia. Zranione miejsce należy smarować lub przyłożyć zwilżony roztworem opatrunek i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Skórę przed zabiegiem operacyjnym należy odkazić stosując około 1 ml roztworu na 100 cm2 skóry. Do odkażania jam ciała używa się roztwory uzyskane przez 10 do 20 krotne rozcieńczenie leku wodą. Do przygotowania roztworu należy stosować wodę jałową lub przegotowaną, po ostudzeniu. Do sporządzenia roztworu użyć 1 część preparatu na 9 do 19 części wody. Do odkażania błon śluzowych i irygacji pochwy powidon jodowany stosuje się po rozcieńczeniu przegotowaną wodą 1:10.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Povidone Iodine Solutio 10% Teva

Przedawkowanie leku może prowadzić do powstawania wola z objawami niedoczynności lub nadczynności tarczycy oraz trudności w oddychaniu włącznie z obrzękiem płuc. Mogą wystąpić inne objawy ogólne takie jak: metaliczny smak w ustach, podrażnienie i obrzęk powiek, pieczenie lub ból w ustach oraz gardle, ślinotok, biegunka.
Leczenie jest objawowe i podtrzymujące czynności życiowe organizmu.
W przypadku nieumyślnego przyjęcia dużych ilości leku z pokarmem nie należy wywoływać wymiotów. Należy wypić kilka szklanek mleka lub rozpuszczonego w wodzie białka jaj albo wodną zawiesinę skrobi, która wiąże jod. Można też podać tiosiarczan sodu redukujący wolny jod do jodków. Należy prowadzić leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe organizmu, kontrolować stężenie elektrolitów w surowicy krwi oraz czynność nerek i tarczycy.
W przypadku inhalacji oparami Povidone Iodine Solutio 10% Teva może dojść do podrażnienia dróg oddechowych oraz absorpcji jodu przez płuca. Należy zapewnić pacjentowi oddychanie świeżym powietrzem, a w przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu podać tlen. Prowadzić leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.
Jeśli roztwór Povidone Iodine Solutio 10% Teva dostanie się do oczu należy płukać je dużą ilością wody przez 10 – 15 minut. Pacjenta należy skierować do okulisty.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Povidone Iodine Solutio 10% Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Povidone Iodine Solutio 10% Teva może rzadko (≥ 1/10 000 ≤ 1/1000) wywoływać reakcje skórne typu nadwrażliwości takie, jak: kontaktowa reakcja alergiczna typu późnego, która może występować w postaci świądu, rumienia, pęcherzyków.
W pojedynczych przypadkach może wystąpić ostra, uogólniona reakcja ze spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i (lub) duszności – reakcja anafilaktyczna.

Długotrwałe stosowanie leku na duże rany i rozległe oparzenia może powodować zwiększenie stężenia jodu w surowicy krwi.
W następstwie absorpcji dużych ilości jodu z powidonu jodowanego np. podczas leczenia oparzeń może dochodzić do wystąpienia zaburzeń równowagi elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, osmolarności osocza w postaci kwasicy metabolicznej oraz podwyższonego stężenia sodu we krwi. Mogą wystąpić inne objawy ogólne takie jak: podrażnienie i obrzęk powiek, pieczenie lub ból w ustach oraz gardle, ślinotok, biegunka, obrzęk płuc.
W odosobnionych przypadkach pacjenci z chorobami tarczycy w wywiadzie mogą rozwinąć indukowaną jodem nadczynność tarczycy z takimi objawami jak: tachykardia czy niepokój.
Może również dojść do zaburzeń czynności nerek w postaci ostrej niewydolności nerek.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POVIDONE IODINE SOLUTIO 10% TEVA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva
• Substancją czynną leku jest powidon jodowany.
• Inne składniki leku to disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Povidone Iodine Solutio 10% Teva i co zawiera opakowanie

Płyn.
1 butelka szklana zaopatrzona w zakraplacz po 20 ml w tekturowym pudełku;
1 butelka szklana po 250 ml (opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

Wytwórca
Teva Kutno S.A
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
Polska

Data zatwierdzenia ulotki: 28.08.2008Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012