Kofepar Paracetamolum + Coffeinum

 
Twoje Leki - Kofepar Paracetamolum + Coffeinum

Nazwa:

Kofepar Paracetamolum + Coffeinum

Producent:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy opis:

Kofepar, ( 500 mg + 65 mg ), tabletka
Paracetamolum + Coffeinum

Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla
pacjenta.
- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Kofepar ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ja było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli objawy bólowe nasilą się lub nie ustępują po 10 dniach, a gorączka nie ustąpi do 3 dni,
należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Kofepar i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kofepar
3. Jak stosować lek Kofepar
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Kofepar
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KOFEPAR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Kofepar jest lekiem złożonym, zawierającym paracetamol i kofeinę. Efekt leczniczy preparatu wynika
ze współdziałania obu składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Obniża
podwyższoną temperaturę ciała. Nie obniża temperatury prawidłowej. Kofeina nasila działanie
przeciwbólowe paracetamolu i pobudza ośrodkowy układ nerwowy usuwając uczucie zmęczenia.

Działanie przeciwbólowe występuje po 0,5-2 godzinach i utrzymuje się od 4-6 godzin. Działanie
przeciwgorączkowe występuje po 2-3 godzinach i trwa do 6 godzin.
Wskazaniami do stosowania leku Kofepar są:
- bóle o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe), kostno-stawowe,
mięśniowe, nerwobóle i bóle po zabiegach chirurgicznych stomatologicznych.
- stany gorączkowe.
Lek może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na salicylany.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KOFEPAR
Kiedy nie stosować leku Kofepar

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek z
pozostałych składników leku;
- jeśli u pacjenta występuje:
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek;
- choroba alkoholowa;
- choroba wieńcowa;
- nadciśnienie tętnicze;
- zaburzenia rytmu serca;
- zespół lękowy
- niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
- w pierwszym trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kofepar
Podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych. Osoby nadużywające alkoholu i
głodzone powinny unikać stosowania preparatu ze względu na większe ryzyko uszkodzenia wątroby.
Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku preparatów zawierających paracetamol lub jego
połączeń z innymi lekami, ponieważ może dojść do przedawkowania.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z chorobą wrzodową.
Stosowanie leku Kofepar z innymi lekami:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Paracetamol
Paracetamol zażywany regularnie codziennie może nasilać działanie doustnych środków
przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny), powodując ryzyko wystąpienia krwawień.
Jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (leki przeciwdepresyjne) może wywołać
stan pobudzenia i wysoką gorączkę.
Leki pobudzające enzymy mikrosomalne wątroby (ziele dziurawca, ryfampicyna, niektóre leki
przeciwpadaczkowe – fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, primidon i nasenne - barbiturany),
także spożywanie alkoholu zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania
zalecanych dawek paracetamolu.
Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
Metoklopramid i domperidon przyspieszają, a cholestyramina opóźnia szybkość wchłaniania
paracetamolu z przewodu pokarmowego.
Przyjmowanie paracetamolu i zydowudyny może powodować zwiększenie toksyczności obu leków.
Podczas jednoczesnego podania paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa
się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Paracetamol powoduje wydłużenie biologicznego okresu półtrwania chloramfenikolu prowadząc w ten
sposób do zwiększenia jego toksyczności.
Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych oznaczeń
laboratoryjnych (np. oznaczanie glukozy we krwi).
Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Kofeina
Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna spowalniają metabolizm kofeiny, natomiast barbiturany
i palenie tytoniu przyspieszają.
Kofeina jest antagonistą leków nasennych i przeciwpadaczkowych.
Osłabia działanie terapeutyczne soli litu.
Duża ilość wypijanej podczas kuracji kawy lub herbaty moŜe spowodować rozdrażnienie i ogólne
pobudzenie.

Stosowanie leku Kofepar z jedzeniem i piciem
Lek należy zażywać po jedzeniu, obficie popijając, najlepiej przegotowaną i przestudzoną wodą.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Kofepar może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności.
Nie należy stosować leku w pierwszym trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Jeżeli jednak u pacjenta wystąpiłyby takie objawy niepoŜądane, jak zaburzenia rytmu serca,
wzmożony niepokój, drżenia mięśniowe powinien on zachować ostroŜność podczas prowadzenia
pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK KOFEPAR

Leku Kofepar nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu i dłużej niż 3 dni w leczeniu
gorączki, bez konsultacji z lekarzem.
Tabletki należy przyjmować w odstępach nie krótszych niż 4 godziny.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Doraźnie:
1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę.
Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi
4 g)
W bólach przewlekłych: 1 tabletka co 4 – 6 godzin..
Stosowanie u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kofepar
Po przekroczeniu dawki maksymalnej należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli
samopoczucie chorego jest dobre. Przypadkowe lub celowe przedawkowanie paracetamolu może
spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną
potliwość, osłabienie, brak apetytu, ból brzucha, bolesność w okolicach wątroby. Przedawkowanie
paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek. Zawarta w preparacie kofeina może
być przyczyną wystąpienia zdenerwowania, pobudzenia psychoruchowego, zaczerwienienia twarzy,
zaburzeń przewodu pokarmowego, częstego oddawania moczu, niemiarowości rytmu serca, zaburzeń
snu, drżeń mięśniowych, drgawek.

Pominięcie zastosowania leku Kofepar
Lek należy zażyć możliwie szybko. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o
wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Kofepar może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, naleŜy powiadomić lekarza.
W zalecanych dawkach paracetamol jest lekiem bezpiecznym, nie zwiększa ryzyka krwawień z
przewodu pokarmowego, nie wpływa na agregację płytek i czas krwawienia oraz nie działa
niekorzystnie na układ oddechowy i na krąŜenie. W odróżnieniu od innych niesteroidowych, leków
przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym w nieznacznym tylko stopniu wpływa na przewód
pokarmowy.
Działania niepożądane występują rzadko (częstość występowania ≥10 000, <1 000). Poniżej podano
możliwe działania niepożądane, z uwzględnieniem poszczególnych układów i narządów.
Ze względu na zawartość paracetamolu:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka, wysypka, rumień);
Zaburzenia żołądka i jelit: ból i pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty;
Zaburzenia krwi: pojedyncze przypadki zmian w obrazie krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby
płytek krwi), agranulocytoza (brak granulocytów). Może też wystąpić methemoglobinemia (obecność
methemoglobiny we krwi).
Po przedawkowaniu: zaburzenia wątroby i nerek, zapalenie trzustki.
Ze względu na zawartość kofeiny:
Zaburzenia serca: niemiarowość rytmu;
Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zaburzenia snu;
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: drżenia mięśniowe.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KOFEPAR
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Nie należy stosować leku Kofepar po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Kofepar
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol i kofeina.
Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, alkohol poliwinylowy,
karboksymetyloskrobia sodowa, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Kofepar i co zawiera opakowanie
Tabletki są barwy białej lub prawie białej, okrągłe, obustronnie płaskie, powierzchnia gładka,
jednorodna, grawerowane jednostronnie symbolem „O”.
Blistry z folii Al/PVC zawierające 10 tabletek.
Opakowanie zawiera: 10 tabletek (1 blister) w pudełku tekturowym,
20 tabletek (2 blistry) w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Wytwórca
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice,
tel. centrala (042) 225 05 55-58

Data zatwierdzenia ulotki: 31.07.2008


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012