Ranigast PRO

 
Twoje Leki - Ranigast PRO

Nazwa:

Ranigast PRO

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Ranigast PRO, 75 mg, tabletki powlekane
Ranitidinum

Objawowe leczenie zgagi i niestrawności.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Ranigast PRO ostrożnie.
Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Ranigast PRO i w jakim celu się go stosuje
2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ranigast PRO
3.Jak stosować lek Ranigast PRO
4.Możliwe działania niepożądane
5.Jak przechowywać lek Ranigast PRO
6.Inne informacje

1.CO TO JEST LEK RANIGAST PRO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Ranitydyna, substancja czynna leku Ranigast PRO, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. Lek usuwa w krótkim czasie zgagę i niestrawność. 1 tabletka działa około 6 - 8 godzin.

2.INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RANIGAST PRO
Kiedy nie stosować leku Ranigast PRO
Leku Ranigast PRO nie należy stosować w przypadku:
gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub na inny składnik leku,
dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ranigast PRO
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza w następujących przypadkach:
przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
zaburzeń czynności wątroby lub nerek,
porfirii,
gdy wraz z niestrawnością występuje utrata masy ciała,
stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
współistniejących chorób, leczonych innymi lekami przepisanymi przez lekarza,
leczenie ranitydyną może maskować objawy nowotworu.

Jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych sytuacji występują obecnie lub występowały w przeszłości, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie z innymi lekami
Należy zwrócić uwagę, że poniższe informacje mogą dotyczyć także leków przyjmowanych w przeszłości lub tych, które mogą być stosowane w przyszłości.
Wymienione poniżej leki mogą występować pod kilkoma różnymi nazwami handlowymi. Nie będą one uwzględniane w tym punkcie, wymieniono tylko substancje czynne lub ich grupy. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku nazwę jego substancji czynnej.
Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność ranitydyny.
Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.
Sukralfat (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka) w dawkach powyżej 2 g zmniejsza wchłanianie ranitydyny.
Leki średnio silnie i silnie zobojętniające treść żołądkową podane równocześnie z ranitydyną mogą zmniejszać wchłanianie ranitydyny. Dlatego jeśli wskazane jest stosowanie takich leków to nie należy ich przyjmować w ciągu godziny przed lub po przyjęciu dawki ranitydyny.
Ranitydyna nie nasila działania leków, takich jak: amoksycylina (antybiotyk) i metronidazol (lek przeciwgrzybiczy i przeciwpierwotniakowy), diazepam (lek uspokajający i przeciwlękowy stosowany w leczeniu padaczki), lidokaina (lek znieczulający, stosowany także w leczeniu zaburzeń rytmu serca), fenytoina (lek przeciwpadaczkowy), propranolol (lek stosowany m.in. w leczeniu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej) i warfaryna (lek przeciwzakrzepowy).

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ranigast PRO, należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę o wszelkich przyjmowanych aktualnie, bądź w ostatnim czasie innych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Ranigast PRO z jedzeniem i piciem
Pokarm nie ma znaczącego wpływu na wchłanianie ranitydyny, dlatego lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i okres karmienia piersią
Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak informacji dotyczących przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie stosowania ranitydyny. Jednakże u niektórych pacjentów obserwowano działania niepożądane, takie jak: zawroty i bóle głowy lub niewyraźne widzenie, które mogą ograniczać sprawność psychofizyczną. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ranigast PRO
Tabletki Ranigast PRO zawierają żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje alergiczne.

3.JAK STOSOWAĆ LEK RANIGAST PRO
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat
W przypadku wystąpienia objawów niestrawności należy zastosować 1 tabletkę powlekaną 75 mg. Jeśli po przyjęciu preparatu dolegliwości utrzymują się dłużej niż 1 godzinę lub nawracają, można przyjąć następną tabletkę 75 mg.
Nie należy stosować dawki większej niż 150 mg na dobę.
Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
Leku nie należy stosować samodzielnie przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Dawkowanie w niewydolności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) wydalanie ranitydyny może być zmniejszone, co może prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny w surowicy. U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę bezpośrednio po dializie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ranigast PRO jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ranigast PRO
W wyniku przedawkowania leku Ranigast PRO mogą wystąpić przemijające objawy niepożądane, jakie występują w czasie leczenia ranitydyną (patrz: punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Niekiedy może wystąpić niedociśnienie i zaburzenia chodu.
W razie zatrucia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Ranigast PRO
W przypadku pominięcia jednej dawki leku, należy ją zażyć tak szybko jak jest to możliwe. Jeżeli zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Ranigast PRO
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania niniejszego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podobnie jak każdy inny lek, Ranigast PRO może powodować wystąpienie działań niepożądanych, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania:
Często: występujące u przynajmniej 1% pacjentów
Niezbyt często: występujące u 0,1% do 1% pacjentów
Rzadko: występujące u 0,01% do 0,1% pacjentów
Bardzo rzadko: występujące u mniej niż u 0,01% pacjentów

U pacjentów stosujących ranitydynę obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko: bóle głowy (czasami silne) i zawroty głowy, przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych, przemijające stany splątania, depresja i omamy (szczególnie u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku), zwolnienie akcji serca (bradykardia), blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia przewodnictwa bodźców w komórkach mięśnia sercowego), zapalenie naczyń, zwykle przemijające zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez, ostre zapalenie trzustki, biegunka, bóle stawowe i mięśniowe, zwykle przemijająca leukopenia i trombocytopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi), agranulocytoza (choroba przebiegająca z objawami wysokiej gorączki, bólem gardła, owrzodzeniem w obrębie jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy) lub pancytopenia (niedobór krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi), czasami z aplazją lub hipoplazją szpiku (zanik szpiku), ginekomastia (przerost piersi u mężczyzn), przemijająca impotencja, rumień wielopostaciowy, wypadanie włosów, wstrząs anafilaktyczny (jego objawy to: duszność, trudność w nabieraniu powietrza w wyniku obrzęku krtani, trudność w wydechu, świst krtaniowy, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty, głowy, przyspieszenie lub co rzadziej zwolnienie czynności serca, świąd, pokrzywka o różnym nasileniu, rumień całego ciała, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu), niewyraźne widzenie (zaburzenia akomodacji).

Rzadko: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk okolic twarzy, warg, języka oraz gardła, utrudniający oddychanie, połączony ze świądem, zaczerwienieniem skóry, pokrzywką oraz ciężkim skurczem oskrzeli), gorączka, skurcz oskrzeli, zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj krwinek białych), niedociśnienie, ból w klatce piersiowej.
U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych nasili się lub pojawią się objawy nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5.JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RANIGAST PRO
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Ranigast PRO:

Substancją czynną zawartą w leku Ranigast PRO jest: 75 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 84 mg chlorowodorku ranitydyny).
Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcienią pomarańczową E 110, tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.

Jak wygląda lek Ranigast PRO i co zawiera opakowanie
Ranigast PRO to tabletki powlekane o średnicy 7 mm, obustronnie wypukłe, koloru pomarańczowego.
Opakowanie zawiera 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 11.11.2010 r.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012