Polprazol Acidcontrol

 
Twoje Leki - Polprazol Acidcontrol

Nazwa:

Polprazol Acidcontrol

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Szczegółowy opis:

Polprazol Acidcontrol, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde
Omeprazolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lekten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Polprazol Acidcontrol ostrożnie.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli objawy ulegną pogorszeniu lub nie poprawią się po 14 dniach stosowania leku.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1.Co to jest Polprazol Acidcontrol i w jakim celu się go stosuje
2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polprazol Acidcontrol
3.Jak stosować Polprazol Acidcontrol
4.Możliwe działania niepożądane
5.Jak przechowywać Polprazol Acidcontrol
6.Inne informacje

1. CO TO JEST POLPRAZOL ACIDCONTROL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Polprazol Acidcontrol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.
Polprazol Acidcontrol jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkoterminowym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w ustach (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

2.INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU POLPRAZOL ACIDCONTROL


Kiedy nie stosować leku Polprazol Acidcontrol
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polprazol Acidcontrol;
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);
- jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol należy porozmawiać ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Polprazol Acidcontrol
Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy oraz w przypadku nasilenia objawów należy zgłosić się po poradę do lekarza.

Polprazol Acidcontrol może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol należy niezwłocznie skontaktować się ze lekarzem:
nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie
ból żołądka lub niestrawność
pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią
oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej
uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego
stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
obecność żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby
wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

Pacjenci nie powinni przyjmować omeprazolu zapobiegawczo.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Jest to ważne, ponieważ Polprazol Acidcontrol może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Polprazol Acidcontrol.

Nie należy przyjmować leku Polprazol Acidcontrol, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:
ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).
digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)
fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol.
leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol.
ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)
dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)
cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi)

Stosowanie leku Polprazol Acidcontrol z jedzeniem i piciem
Lek Polprazol Acidcontrol można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek).

Ciąża i karmienie piersią
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol w tym czasie.
Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Polprazol Acidcontrol zdecyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Polprazol Acidcontrol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz używania narzędzi i maszyn. Możliwe jest wystąpienie takich działań niepożądanych jak odczucie zawrotu głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4). W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polprazol Acidcontrol
Lek zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera 0,3265 mg sodu na dawkę. Należy rozważyć zastosowanie produktu u pacjentów będących na diecie ubogosodowej.
Ze względu na zawartość barwnika żółcieni pomarańczowej lek może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ POLPRAZOL ACIDCONTROL

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zwykle stosowana dawka to dwie kapsułki 10 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.
W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.
Sposób przyjmowania tego leku
Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.
Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.
Należy połykać kapsułki w całości, popijając pół szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają granulki dojelitowe, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby granulki nie uległy uszkodzeniu.

Te mikrogranulki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Granulki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa.

Co należy robić w przypadku trudności połykania kapsułek

Jeżeli u pacjent ma trudność w połykaniu kapsułek:
Otworzyć kapsułkę i przełknąć zawartość bezpośrednio, popijając szklanką wody lub wsypać zawartość do szklanki wody niegazowanej, dowolnego kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego, pomarańczowego, ananasowego) lub do musu jabłkowego.
Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut.
Aby mieć pewność, że została wypita cała dawka leku, należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Cząstki stałe zawierają lek – nie należy ich żuć ani kruszyć.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Polprazol Acidcontrol
W przypadku przyjęcia większej dawki leku Polprazol Acidcontrol niż przepisana przez lekarza należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Polprazol Acidcontrol
W przypadku pominięcia przyjęcia dawki wskutek zapomnienia należy przyjąć dawkę natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jednakże, jeżeli nadszedł już niemalże właściwy czas na przyjęcie kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Polprazol Acidcontrol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Polprazol Acidcontrol oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).

Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.

Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.

Inne działania niepożądane obejmują:

Częste działania niepożądane
Ból głowy
Wpływ na żołądek lub jelita: biegunki, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcia)
Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane
Obrzmienie stóp i kostek
Zaburzenie snu (bezsenność)
Uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności
Odczucie wirowania (zawroty głowy)
Zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby
Wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry
Złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.

Rzadkie działania niepożądane
Problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia
Reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech
Małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych.
Uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia
Zmiana odczuwania smaku
Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie
Nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli)
Suchość jamie ustnej
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Zakażenie określane mianem „grzybicy”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby
Zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie
Wypadanie włosów (łysienie)
Wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
Bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)
Ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)
Zwiększona potliwość.

Bardzo rzadkie działania niepożądane
Zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)
Agresja
Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)
Ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
Nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry.

Mogą temu towarzyszyć wysoka gorączka oraz bóle stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka)
Osłabienie mięśni
Powiększenie piersi u mężczyzn
Hipomagnezemia.

W bardzo rzadkich przypadkach Polprazol Acidcontrol może wywierać wpływ na liczbę we krwi krwinek białych, prowadząc do zmniejszenia odporności. W przypadku wystąpienia u pacjenta zakażenia z takimi objawami, jak gorączka z towarzyszącym poważnym pogorszeniem ogólnego samopoczucia lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból w szyi, gardle lub jamie ustnej albo utrudnienie oddawania moczu, należy skonsultować się możliwie jak najszybciej z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnego niedoboru krwinek białych (agranulocytozy) w oparciu o wyniki badania krwi. Ważne jest, aby pacjent w takiej sytuacji podał lekarzowi informacje dotyczące przyjmowanego leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.JAK PRZECHOWYWAĆ LEK POLPRAZOL ACIDCONTROL

Blistry: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Butelki HDPE: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Polprazol Acidcontrol
- Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka zawiera granulki dojelitowe po 10 mg omeprazolu.
- Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (zawierające skrobię kukurydzianą i sacharozę), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu laurylosiarczan, powidon K30, potasu oleinian, kwas oleinowy, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk.
Otoczka kapsułki: hypromeloza, karagen, potasu chlorek, tlenek żelaza czerwony, czerwień Allura AC (E 129), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Polprazol Acidcontrol i co zawiera opakowanie
Kapsułki barwy czerwono (wieczko) - pomarańczowej (korpus), zawierające granulki barwy białej do jasnobeżowej.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:
Butelki HDPE lub blistry zawierające po 7, 14 lub 28 kapsułek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki:
23.03.2012 r.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012