Niquitin - pastylki

 
Twoje Leki - Niquitin - pastylki

Nazwa:

Niquitin - pastylki

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
NiQuitin
(Nicotinum)
pastylki do ssania, 2 mg
smak miętowy
NiQuitin
(Nicotinum)
pastylki do ssania, 4 mg
smak miętowy

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek NiQuitin ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek NiQuitin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin
3. Jak stosować lek NiQuitin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek NiQuitin
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NIQUITIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pastylki do ssania NiQuitin to lek ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu. Zawierająkompleks nikotyny z żywicą, z którego nikotyna powoli się uwalnia i wchłania do organizmu. Pastylki do ssania NiQuitin są wskazane do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, lek NiQuitin należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia.

Lek NiQuitin, pastylki do ssania, w dawce 2 mg jest przeznaczony dla osób, które wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.
Lek NiQuitin, pastylki do ssania, w dawce 4 mg jest przeznaczony dla osób, które wypalają pierwszego papierosa przed upływem 30 minut po przebudzeniu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NIQUITIN
Kiedy nie stosować leku NiQuitin

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek ze składników leku.
- jeśli u pacjenta niedawno wystąpił zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu
- jeśli u pacjenta występuje niestabilna i nasilająca się dławica piersiowa, dławica Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu serca
- jeśli pacjent jest chory na fenyloketonurię
- lek nie powinien być stosowany przez osoby niepalące, dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek NiQuitin

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadkach: niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej żołądka, ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby, guza chromochłonnego nadnerczy, nadczynności tarczycy, cukrzycy, schorzeń układu sercowonaczyniowego (np. stabilna dławica piersiowa, niewydolność serca, zaburzenia krążenia mózgowego, schorzenia przebiegające ze skurczem naczyń, ciężkie schorzenia naczyń obwodowych). Połknięcie środka zawierającego nikotynę może spowodować nasilenie objawów u osób z czynnym zapaleniem przełyku, zapaleniem jamy ustnej lub gardła, zapaleniem błony śluzowej żołądka lub wrzód trawienny.

Stosowanie leku NiQuitin z jedzeniem i piciem
Podczas ssania pastylki nie należy jeść ani pić.

Ważne informacje dla osób stosujących dietę ubogosodową
1 pastylka NiQuitin zawiera 15 mg sodu.

Stosowanie leku NiQuitin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Zarówno podczas rzucania palenia jak i podczas stosowania preparatów nikotynozastępczych zmniejsza się stężenie nikotyny w organizmie, co może wpłynąć na działanie innych leków. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania przez pacjenta kofeiny, teofiliny (stosowanej w celu rozszerzenia oskrzeli), imipraminy, klomipraminy, fluwoksaminy (leki przeciwdepresyjne), olanzapiny, (lek stosowany m.in. w schizofrenii), pentazocyny (stosowanej w silnych bólach), fenacetyny (leku przeciwbólowego), fenylbutazonu (leku przeciwzapalnego), takryny (stosowanej w chorobie Alzheimera), flekainidu (stosowanego w zaburzeniach rytmu), insuliny, leków przeciwastmatycznych, prazosyny, propranololu lub innych leków regulujących ciśnienie krwi, ponieważ może być konieczna zmiana dawkowania.

Ciąża i karmienie piersią
Kobiety ciężarne, starające się zajść w ciążę albo karmiące piersią powinny próbować rzucić palenie bez przyjmowania pastylek NiQuitin. Jeżeli rzucenie palenia się nie powiedzie pacjentki powinny skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NIQUITIN
Lek NiQuitin, pastylki do ssania 2 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.
Lek NiQuitin, pastylki do ssania 4 mg jest przeznaczony dla palaczy, którzy wypalają pierwszego papierosa przed upływem 30 minut po przebudzeniu.
Podczas leczenia preparatem NiQuitin zaleca się całkowite zaprzestanie palenia tytoniu. W trakcie kuracji należy przestrzegać poniższego schematu dawkowania:

Stopień 1
Tydzień 1. do 6. Stopień 2 Aby móc powstrzymać
się od palenia przez
następne 12 tygodni:
stosować 1 lub 2
pastylki na dobę tylko
w przypadkach silnej
ochoty zapalenia
papierosa
Tydzień 7. do 9.

Stopień 3

Tydzień 10. do 12.

początkowy okres
kuracji
okres kuracji ze
zmniejszeniem dawki
okres kuracji ze
zmniejszeniem dawki
1 pastylka do ssania co
1-2 godziny
1 pastylka do ssania co
2-4 godziny
1 pastylka do ssania co
4-8 godzin

W wyniku zmniejszania dawki organizm stopniowo odzwyczaja się od nikotyny. Dlatego, aby uzyskać dobry wynik leczenia, należy zastosować pełną, trójstopniową kurację. Podczas pierwszych 6 tygodni terapii (stopień 1) zalecane jest przyjmowanie co najmniej 9 pastylek na dobę. Nie należy jednorazowo ssać więcej niż 1 pastylkę. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 15 pastylek.

Leku NiQuitin nie należy stosować dłużej niż przez 24 tygodnie. Przedłużenie leczenia ponad ten okres wymaga konsultacji z lekarzem.

Sposób podawania
Jedną pastylkę należy umieścić w jamie ustnej i od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą aż do całkowitego rozpuszczenia (około 20-30 minut). Pastylek nie należy żuć ani połykać w całości. Podczas ssania pastylki nie należy jeść ani pić. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NiQuitin

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana lub przypadkowego spożycia preparatu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Możliwe jest wystąpienie objawów podobnych do objawów ostrego zatrucia nikotyną takich jak: bladość, pocenie się, nudności, ślinotok, wymioty, bóle żołądka, biegunka, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i widzenia, drżenie, stany splątania (dezorientacja) i osłabienie. W przypadku znacznego przedawkowania może wystąpić zapaść sercowo-naczyniowa zaburzenia oddychania. Nawet niewielka dawka nikotyny może być niebezpieczna dla dzieci. W przypadku podejrzenia
zatrucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku NiQuitin
W przypadku pominięcia dawki należy zażyć kolejną pastylkę. Nie należy jednak stosować dwóch pastylek jednocześnie w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku NiQuitin
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, pastylki do ssania NiQuitin mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości
występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów), często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów), niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów), rzadko (występujące u występujące u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż u 1 na 10000 pacjentów), bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Niezbyt często: zaburzenia krzepliwości i związane z nimi krwawienie (krwawienie z dziąseł i nosa)

Zaburzenia psychiczne
Często: bezsenność, niepokój, drażliwość, wzmożony apetyt
Niezbyt często: zły nastrój, wzmożony niepokój, koszmary senne, uczucie głodu, zmiany nastroju, bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego
Często: Ból głowy
Niezbyt często: zawroty głowy, miejscowe odrętwienie, zaburzenia smaku

Zaburzenia serca
Niezbyt często: wzmożone palpitacje, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe
Niezbyt często: zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Często: zapalenie gardła
Niezbyt często: kurcz krtani, astma, infekcje dolnych dróg oddechowych, kaszel, podrażnienie nosa lub gardła, zatkanie nosa

Zaburzenia żołądka i jelit
Bardzo często: Nudności
Często: wymioty, zgaga, czkawka, nudności, podrażnienia lub owrzodzenia jamy ustnej, biegunka, wzdęcia i niestrawność
Niezbyt często: wrzód trawienny, trudności z połykaniem, niestrawność, refluks żołądkowoprzełykowy, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie przełyku, odbijanie się, owrzodzenie błony śluzowej policzków, suchość w ustach i gardle, ból zębów

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często: rumień, świąd, wysypka, miejscowe reakcje skórne, wzmożone pocenie
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często: ból szczęki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Niezbyt często: moczenie nocne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często: efekt przedawkowania, ból nogi, obrzęk nóg

Niektóre ze zgłoszonych objawów takie jak: depresja, drażliwość, niepokój i bezsenność mogą być związane z objawami odstawiennymi w związku z rzuceniem palenia tytoniu. Osoby zaprzestające palenia w jakikolwiek sposób mogą spodziewać się wystąpienia dolegliwości, takich jak ból głowy, zawroty głowy, nasilony kaszel lub przeziębienie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NIQUITIN
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. W razie pytań i wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek NiQuitin
Substancją czynną leku jest nikotyna. Inne składniki leku to: mannitol, alginian sodu, guma ksantanowa, wodorowęglan potasu, kopolimer poliakrylanu wapnia z glikolem diwinylowym, węglan sodu bezwodny, aspartam, stearynian magnezu, aromat miętowy 57581

Jak wygląda lek NiQuitin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białych pastylek umieszczonych w blistrach lub tubie. Tekturowe pudełko zawiera 12, 36 lub 72 pastylki w blistrach lub 24 pastylki w tubach.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. 22 576 96 00
fax.22 576 96 01
www.gsk.com.pl
www.niquitin.pl

Wytwórca:
Catalent UK Packaging Limited, Sedge Close, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS, Wielka Brytania
lub
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 3QS, Wielka Brytania


NiQuitin jest zastrzeżoną nazwą handlową.Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012