Choligrip NA NOC

 
Twoje Leki - Choligrip NA NOC

Nazwa:

Choligrip NA NOC

Producent:

GlaxoSmithKline (GSK)

Szczegółowy opis:

ULOTKA DLA PACJENTA:
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
CHOLIGRIP NA NOC,

(1000 mg + 20 mg + 15 mg)/ 20 ml, syrop (Paracetamolum + Promethazini hydrochloridum + Dextromethorphani hydrobromidum)
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Choligrip na noc ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


SPIS TREŚCI ULOTKI:
1. Co to jest lek Choligrip na noc i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Choligrip na noc
3. Jak stosować lek Choligrip na noc
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Choligrip na noc
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CHOLIGRIP NA NOC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Choligrip na noc zawiera trzy substancje czynne o działaniu łagodzącym objawy towarzyszące przeziębieniom i grypie. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Prometazyna jest lekiem przeciwhistaminowym zmniejszającym katar i ułatwiającym oddychanie; ma również wyraźne działanie uspokajające. Dekstrometorfan jest lekiem przeciwkaszlowym; zmniejsza nasilenie suchego i drażniącego kaszlu towarzyszącego często przeziębieniom i nieżytom dróg oddechowych.

Lek Choligrip na noc stosuje się do leczenia objawów występujących w przeziębieniach i grypie, w tym bólów głowy i innych dolegliwości bólowych, bólu gardła, gorączki, kataru oraz suchego, drażniącego kaszlu. Lek Choligrip na noc przeznaczony jest do stosowania przed snem w celu zmniejszenia objawów utrudniających prawidłowy sen.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CHOLIGRIP NA
NOC

Nie należy stosować leku Choligrip na noc u osób:
- z nadwrażliwością (uczuleniem) na paracetamol, dekstrometorfan, prometazynę lub inne składniki leku,
- chorujących na zapalenie płuc i inne poważne zakażenia układu oddechowego, z zaostrzającą się astmą lub ciężkimi zaburzeniami oddechowymi,
- z niewydolnością nerek lub wątroby,
- przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i w ciągu 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu,
- w ciąży i karmiących piersią ze względu na zawartość etanolu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Choligrip na noc
Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol, leków przeciwkaszlowych ani leków antyhistaminowymi (włącznie z postaciami do stosowania na skórę).

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:
- zaburzeń czynności nerek lub wątroby,
- występowania długotrwałego kaszlu (np. u pacjentów z astmą lub rozedmą płuc) lub kaszlu z odksztuszaniem wydzieliny,
- padaczki,
- jaskry (schorzenie charakteryzujące się postępującym uszkodzeniem oka i co za tym idzie pogorszeniem lub utratą wzroku),
- rozrostu gruczołu krokowego,
- zatrzymania moczu,
- schorzeń serca i naczyń.

W czasie stosowania leku Choligrip na noc nie należy pić alkoholu (np. wina, piwa, alkoholi wysokoprocentowych). Lek stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, włącznie ze splątaniem. Należy zasięgnąć porady lekarza jeżeli objawy choroby nie ustępują po zastosowaniu leku lub jeśli pojawia się wysoka gorączka, wysypka skórna lub nieustępujący ból głowy. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie leku u dzieci

Nie podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Choligrip na noc wywołuje senność i może powodować zawroty głowy oraz niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn przed upewnieniem się, że takie objawy nie wystąpiły.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków:
- metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom),
- cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi),
- leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego,
- leków nasennych,
- przeciwpsychotycznych,
- przeciwpadaczkowych,
- ryfampicyny (leku przeciwgruźliczego),
- leków przeciwdepresyjnych (takich jak inhibitory MAO, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
- niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego),
- leków stosowanych w arytmii (np. chinidyny, amiodaronu),
- leków wywołujących suchość w jamie ustnej lub niewyraźne widzenie (takich jak atropina).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Prometazyna może fałszować wyniki testów ciążowych wykonywanych z moczu metodami immunologicznymi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Choligrip na noc:
- Jedna dawka leku (20 ml) zawiera 2,9 mg alkoholu (etanolu) i jest równoważna ok. 72 ml piwa lub ok. 30 ml wina. Taka ilość może być szkodliwa dla osoby z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę w przypadku stosowania leku przez kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci lub pacjentów wysokiego ryzyka np. z padaczką lub chorobą wątroby.
- Jedna dawka leku (20 ml) zawiera 37 mg sodu, należy wziąć to pod uwagę w przypadku diety o kontrolowanej zawartości sodu.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLIGRIP NA NOC
Bezpośrednio przed snem należy stosować 20 ml syropu (załączona miarka napełniona do zaznaczonego poziomu 20 ml lub 4 łyżeczki po 5 ml).
Jedną dawkę leku podaje się tylko jeden raz w ciągu doby, bezpośrednio przed snem.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Nie stosować w ciągu nocy więcej niż 1 dawkę (20 ml).
Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.
Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol, leków przeciwkaszlowych ani leków antyhistaminowych (włącznie z postaciami do stosowania na skórę).

Lek zawiera paracetamol. W przypadku zażywania innych leków zawierających paracetamol należy zwracać uwagę, aby nie zastosować w ciągu doby więcej niż 4000 mg paracetamolu (włącznie z dawką produktu Choligrip na noc). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie stosować produktu jeśli w ciągu ostatnich 4 godzin zażyło się inny lek zawierający paracetamol.
Jeżeli objawy choroby utrzymują się należy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Choligrip na noc
Przedawkowanie paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

W przypadku pominięcia dawki leku Choligrip na noc

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Choligrip na noc może powodować działania niepożądane.
Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:
- reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy; nadwrażliwość na światło słoneczne,
- wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,
- problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,
- zaburzeń czynności wątroby,
- objawów takich jak: splątanie, uczucie niepokoju, pocenie się, trzęsienie się i drżenie, nagłe, mimowolne ruchy mięśni lub wzrost ciśnienia krwi,
- zatrzymania moczu (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Powyższe reakcje występują, o ile nie zaznaczono inaczej, bardzo rzadko t.j. rzadziej niż u niż 1 na 10 000 pacjentów.
Choligrip na noc może powodować także następujące działania niepożądane:
bardzo często
(dotyczące więcej niż 1 osoby na każde 10 osób przyjmujących lek):
- senność
często (dotyczące do 1 osoby na każde 10 osób przyjmujących lek):
- trudności z koncentracją uwagi
- chwiejność,
- niezgrabność,
- ból głowy,
- suchość w jamie ustnej,
- zaburzenia widzenia.
niezbyt często (dotyczące więcej niż 1 osoby na każde 1 000 przyjmujących lek lecz mniej niż 1 osoby na każde 100 osób przyjmujących lek):
- zawroty głowy,
- zaburzenia przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu. o nieznanej częstości występowania
(nie można określić na podstawie dostępnych danych):
- splątanie, dezorientacja, paradoksalne pobudzenie (odczucie napływu energii, rozdrażnienie, niepokój ruchowy, nerwowość, zaburzenia snu); osoby w podeszłym wieku są bardziej podatne na wystąpienie tych objawów, u dzieci częściej może wystąpić paradoksalne pobudzenie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Choligrip na noc mogą wystąpić inne, niż wyżej wymienione, działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CHOLIGRIP NA NOC
Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Po pierwszym otwarciu przechowywać do 6 miesięcy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Choligrip na noc
Substancjami czynnymi leku są:
paracetamol, chlorowodorek prometazyny i bromowodorek dekstrometorfanu.
20 ml syropu zawiera 1000 mg paracetamolu, 20 mg chlorowodorku prometazyny i 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu.
Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: glukozę płynną, etanol 96%, makrogol 300, sodu cyklaminian, acesulfam potasowy, sodu cytrynian, kwas askorbowy, disodu edetynian, żółcień chinolinową E104, błękit patentowy E131, olejek aromatyczny leczniczy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Choligrip na noc i co zawiera opakowanie
Lek Choligrip na noc ma postać zielonego syropu.
Butelka zawiera 100 ml lub 160 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00

Wytwórca

Wrafton Laboratories Ltd.
Braunton North Devon
EX33 2DL Wielka Brytania


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012