STREPTOMYCINUM fiol. 1.0 g

 
Twoje Leki - STREPTOMYCINUM fiol. 1.0 g

Nazwa:

STREPTOMYCINUM fiol. 1.0 g

Producent:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna

Szczegółowy opis:

STREPTOMYCINUM, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Streptomycyna stosowana jest w leczeniu umiarkowanie ciężkich i ciężkich zakażeń wywoływanych przez wrażliwe drobnoustroje.
Jedna fiolka zawiera 1 g streptomycyny (Streptomycinum) w postaci siarczanu

Zakażenia gruźlicze, wywoływane przez Mycobacterium tuberculosis; stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami przeciwprątkowymi.

Zakażenia niegruźlicze:
- Dżuma (Yersinia pestis).
- Tularemia (Francisella tularensis).
- Bruceloza (Brucella).
- Ziarniniak pachwinowy (Calymmatobacterium granulomatis).
- Wrzód miękki (Haemophilus ducreyi).
- Zakażenia układu oddechowego, zapalenie wsierdzia wywoływane przez Haemophilus influenzae; stosuje się w skojarzeniu z innymi antybiotykami (najczęściej z ß-laktamowymi).
- Zapalenie płuc (Klebsiella pneumoniae); stosuje się w skojarzeniu z innymi antybiotykami.
- Zakażenia układu moczowego (Escherichia coli, Proteus spp., Aerobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis).
- Zapalenie wsierdzia (Streptococcus viridans, Enterococcus faecalis);
stosuje się w skojarzeniu z penicyliną.
- Posocznica wywoływana Gram-ujemnymi pałeczkami; stosuje się w skojarzeniu
z innymi antybiotykami.

Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia streptomycyną należy przeprowadzić badanie lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju, wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości drobnoustroju.
Po uzyskaniu wyniku antybiogramu może być konieczna odpowiednia zmiana leku.

Streptomycynę można podawać tylko domięśniowo!

Czas leczenia zależy jest od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Przeciwwskazania


- nadwrażliwość na streptomycynę lub inne antybiotyki aminoglikozydowe
- choroby narządu słuchu
- zaburzenia błędnika
- miastenia

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

- Podczas stosowania streptomycyny mogą wystąpić u pacjentów zaburzenia słuchu, uczucie szumu i dzwonienia w uszach. Dlatego podczas długotrwałego leczenia streptomycyną zaleca się przeprowadzanie badań słuchu
(próba kaloryczna, test audiometryczny).
- Streptomycynę należy podawać domięśniowo w duże grupy mięśni, by nie uszkodzić nerwów obwodowych, zmniejszyć ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.
- Streptomycynę należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek z powodu możliwości kumulowania się leku
w organizmie i nasilenia jego toksyczności.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) w wieku powyżej 50 lat należy zmniejszyć dawkę leku oraz w czasie trwania terapii wykonywać oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi oraz badania słuchu.
- Podczas stosowania streptomycyny może wystąpić nadmierny rozwój niewrażliwych drobnoustrojów, np. Candida. W przypadku wystąpienia zakażenia niewrażliwymi drobnoustrojami streptomycynę należy odstawić i rozpocząć właściwe leczenie.
- Streptomycynę należy stosować z dużą ostrożnością u małych dzieci ze względu na ryzyko zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, objawiającej się osłupieniem, zwiotczeniem, śpiączką, depresją oddechową.
- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, którym podczas zabiegu chirurgicznego podano streptomycynę, ze względu na ryzyko groźnego dla życia bezdechu po rozintubowaniu. Zaleca się baczną obserwację pacjenta po zabiegu.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

- Streptomycyna nasila działanie leków zwiotczających mięśnie oraz leków wprowadzających do znieczulenia ogólnego.
- Jednoczesne podawanie ze streptomycyną kwasu etakrynowego,
furosemidu oraz innych leków działających oto-i nefrotoksycznie, powoduje wzajemne nasilenie oto-i nefrotoksycznego działania.

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Kobiety przyjmujące streptomycynę powinny przerwać karmienie piersią.

Brak danych o ujemnym wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Do najczęściej występujących działań niepożądanych po podaniu streptomycyny należy ototoksyczność przedsionkowa (zaburzenia w obrębie przedsionka ucha wewnętrznego; ich pojawienie się i nasilenie zależy od dawki i stężenia leku we krwi), która objawia się nudnościami, wymiotami, zawrotami głowy. Najczęściej występuje u osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Mogą również wystąpić parestezje twarzy, reakcje nadwrażliwości (wysypka, gorączka, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie skóry, obrzęk naczynioruchowy, eozynofilia). Rzadziej występuje: ototoksyczność ślimakowa, złuszczające zapalenie skóry, anafilaksja, azotemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna, osłabienie mięśniowe, niedowidzenie, nefrotoksyczność, zapalenie nerwu wzrokowego.
Może wystąpić ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.

W przypadku wystąpienia nasilonych objawów niepożądanych, lek należy natychmiast odstawić. Streptomycyna może być usunięta z organizmu podczas hemodializy.

Streptomycyna jest naturalnym antybiotykiem aminoglikozydowym wytwarzanym przez Streptomyces griseus. W lecznictwie stosowana jest głównie w postaci siarczanu. Bakteriobójczy mechanizm działania streptomycyny polega na blokowaniu biosyntezy białka poprzez nieodwracalne wiązanie z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego. Aktywność bakteriobójcza leku jest najwyższa w środowisku lekko zasadowym (pH 7,8) i znacznie się zmniejsza w miarę obniżania pH. Streptomycyna wykazuje synergizm z antybiotykami ß-laktamowymi, szczególnie w stosunku do paciorkowców.Streptomycyna jest jednym z leków stosowanych w leczeniu gruźlicy. Podawana jest zawsze z innymi lekami przeciwprątkowymi, jak izoniazyd, ryfampicyna, pirazynamid.Oporność prątków gruźlicy na streptomycynę narasta szybko podczas stosowania leku w monoterapii. Natomiast, gdy podawana jest jednocześnie z innymi lekami przeciwprątkowymi wykazuje silne działanie bakteriobójcze oraz zmniejsza się ryzyko selekcji szczepu opornego na leki stosowane w terapii skojarzonej.Drobnoustroje oporne na streptomycynę wykazują zwykle oporność na inne antybiotyki aminoglikozydowe, chociaż niekiedy szczepy Enterococcus oporne na gentamycynę mogą być wrażliwe na streptomycynę.

Streptomycyna w warunkach in vitro działa bakteriobójczo na następujące bakterie:
Gram-dodatnie
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansassi, Mycobacterium ulcerans, Enterococcus faecalis, Streptococcus viridans, Aerobacter aerogenes.
Gram-ujemne
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus spp., Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Yersinia pestis, Calymmatobacterium granulomatis, Brucella spp., Francisella tularensis.


Producent
: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" Spółka Akcyjna


Ten lek stosowany jest w leczeniu:


Opinie i komentarze internautów

Nie dodano jeszcze opinii ani komentarzy.

 
Twoje imię
Tutaj wpisz swoją opinię, komentarz
Wpisz w okienku PIN:  
 

wstecz | strona główna


TwojeLeki.pl - katalog leków i chorób online.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012